Młodzi i bezrobotni jaworznianie jeszcze tylko do czwartku mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na otwarcie własnego biznesu.

REKLAMA

Osoby zainteresowane otwarciem własnej firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki unijnym środkom ze wsparcia skorzysta 5 osób w wieku od 18 do 29 lat. Przewidywana kwota przeznaczona na realizację zadania to 22 tys. zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w PUP Jaworzno jako bezrobotne, dla których został ustalony II profil pomocy, a tylko w uzasadnionych przypadkach osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil I, niepracujące, niekształcące się w systemie dziennym i niekorzystające ze szkoleń lub kursów finansowanych ze środków publicznych w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu (NEET). Osoby niesprofilowane, a zainteresowane przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcą klienta w celu ustalenia profilu.

Pieniądze będą przyznawane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (II)” Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wnioski można składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, przy ulicy Północnej 9b (w godzinach od 7.00 do 14.30) w terminie od 04 października 2016 r. do13 października 2016r.
Po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej wnioski zostaną skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Jaworzno, ul. Północna 9b, pok. 19A (parter), tel. 032 61 81 928 lub 032 61 81 929.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki