W czwartek, 31 sierpnia, o godzinie 9:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazło się 29 punktów.

REKLAMA

Sesję można śledzić na żywo pod tym adresem: http://hdsystem.pl/fms/index.php?streamName=jaworzno#

Harmonogram sesji:

– Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
– Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
– Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 roku.
– Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
– Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
– Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2027.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi w Jaworznie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie z siedzibą przy ul. Towarowej 61 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Jaworznie z siedzibą przy ul. Karola Olszewskiego 76 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 11 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 61 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 12 w Jaworznie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Chropaczówka 101 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 13 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Urzędniczej 11 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 17 im. Polskich Noblistów w Jaworznie z siedzibą przy ul. Starowiejskiej 15 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 30 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Jaworznie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Inwalidów Wojennych 16 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wskazania imienia Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji szkolnej w związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany nazw ulic w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie.
– Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Poniatowskiego, zabudowanej boiskiem sportowym.
– Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
– Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
– Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki