OFE – dziedziczenie środków po śmierci: jak przebiega?

REKLAMA

Spadek zazwyczaj kojarzy się z przedmiotami należącymi do zmarłego w chwili jego śmierci, takimi jak: dom, samochód, pieniądze, czy inne dobra materialne. Do mniej oczywistych rzeczy, które można odziedziczyć po zmarłym, należą środki zebrane przez niego w ramach otwartego funduszu emerytalnego.

Zgodnie z obowiązującym prawem pieniądze zgromadzone na indywidualnych kontach emerytalnych w OFE i subkontach ZUS podlegają wypłacie, o ile zmarły w chwili śmierci nie pobierał jeszcze emerytury. Wyjątkiem są sytuacje, w których zgon miał miejsce po 01.01.2014 r. Wówczas osoby bliskie również mogą wystąpić o zwrot zgromadzonych środków przekazanych już z OFE do ZUS, o ile zmarły nie pobierał emerytury dłużej niż 3 lata.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby skorzystać z prawa do dziedziczenia środków z OFE, jest zgłoszenie śmierci członka funduszu. Najlepiej jest skontaktować się z wybranym funduszem, aby potwierdzić, jaki rodzaj dokumentów jest wymagany. Zupełnie inne dokumenty będą oczekiwane od małżonka, inne zaś od uposażonych i spadkobierców.

Kto dziedziczy z OFE?

Prawo do dziedziczenia środków zgromadzonych w OFE mają w uproszczeniu trzy grupy: małżonkowie, uposażeni oraz spadkobiercy. Jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim, połowa pieniędzy z OFE należna jest małżonkowi. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy małżonkowie objęci byli wspólnotą majątkową. W przypadku, gdy takowej nie było, zgromadzone środki przysługują uposażonym, określonym przez zmarłego jeszcze przy wypełnianiu formularza zgłaszającego się lub w trakcie przynależności do OFE. Dziedziczenie środków po śmierci dotyczy także prawnych spadkobierców w przypadku, gdy zmarły nie wskazał uposażonych.

Podział pieniędzy z OFE – dziedziczenie środków po śmierci przez uprawnionych

Połowa zebranych w OFE środków za okres wspólności majątkowej wypłacana jest małżonkowi. Należna kwota zostaje przekazana na rachunek współmałżonka w OFE, powiększając tym samym jego przyszłą emeryturę. W przypadku, gdy osoba dziedzicząca takiego rachunku nie posiada, fundusz emerytalny zmarłego ma obowiązek założyć jej takie konto i przelać tam środki. Mamy wówczas do czynienia z tzw. wypłatą transferową, gdyż małżonek nie otrzymuje pieniędzy w gotówce, tylko transferem na jego konto emerytalne, które będzie pracowało na wysokość jego emerytury w przyszłości. Pozostałe pieniądze wypłacane są w gotówce osobom wskazanym przez zmarłego, czyli uposażonym lub – jeśli takich nie ma – prawnym spadkobiercom.

Majątek to nie tylko dom czy samochód. Jako część majątku traktowane są także składki odkładane w OFE. Dziedziczenie środków po śmierci jest więc prawem spadkobierców oraz osób wskazanych przez członka OFE. Dodatkowe informacje dotyczące dziedziczenia środków z OFE można znaleźć także w tym artykule: http://dziedziczenieofe.pl/dziedziczenie/dziedziczenie-pieniedzy-z-ofe/.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki