Hałda – Wysoki Brzeg

REKLAMA

Nasz redakcyjny przyrodnik Piotr Grzegorzek penetruje obszar centralnego zwałowiska odpadów powęglowych w Jaworznie na pograniczu z  Mysłowicami.

Okazuje się, że przyroda potrafi sama się odrodzić, dając bogactwo flory, które może niejednego miłośnika przyrody zadziwić.

 

Informacja dotycząca składowania odpadów przy ul. Kruczkowskiego  (WYSOKI BRZEG) – Urząd Miejski

1. Na wskazanym terenie zostały zmagazynowane odpady poremontowe, zgromadzone
w wyniku prowadzonej działalności przez poprzedniego właściciela. Wobec poprzedniego właściciela zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne i wydana decyzja nakazująca usunięcie odpadów, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami tj. art. 34 ustawy o odpadach. Następnie zgodnie z art. 133 § 2 usta
wy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Poz. 1015
ze zm./, w 2009 r. Prezydent Miasta Jaworzna wykonał c
zęść obowiązku ciążącego
na zobowiązanym tzn. usunięto jedną dziesiątą odpadów z dz. nr 30, 33 i 48 obręb 215 miasta Jaworzna, kosztem prawie 100 000 zł. Egzekucja komornicza tej kwoty okazała się nieskuteczna, z uwagi na niemożność wyegzekwowania tej kwoty od zobowiązanego, wobec czego komornik, właściwy do przeprowadzenia egzekucji ze względu na miejsce zamieszkania zobowiązanego, umorzył postępowanie i nie kontynuowano wykonania zastępczego na koszt mieszkańców Jaworzna.

2. Kolejny, obecny właściciel działek gospodaruje przedmiotowymi odpadami.

3. Podczas kontroli na terenie przy ul. Kruczkowskiego w zakresie ustawy o odpadach w 2014 r.:

  • prywatny użytkownik działek, oświadczył, że prowadzi działania, zmierzające do uporządkowania i oczyszczenia terenu ze znajdujących się tam odpadów. Ponadto, stwierdził, że używanie odpadów poremontowych do utwardzania czy niwelowania terenu, nie zmierzały do przygotowania terenu pod przyszłą działalność gospodarczą i że na wskazanym terenie nie działa jako podmiot gospodarczy, tylko jako osoba fizyczna, wobec czego nie potrzebował zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach.

  • stwierdzono, że na przedmiotowym terenie nie znajdowały się odpady niebezpieczne, które wymagałyby natychmiastowej ingerencji właściwych służb,

4. Zwrócono się również pismami do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie działań w zakresie posiadanych kompetencji. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie znalazł podstaw do podjęcia działań w myśl obowiązujących przepisów, a PINB nie udzielił informacji o podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie.

5. W 2015 r. pracownicy Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska ponowili wizję w terenie po zgłoszeniach mieszkańca ul. Kruczkowskiego i stwierdzili, że na terenie nadal prowadzone są prace ziemne, a właściciel podtrzymał swoje stanowisko z wcześniejszych kontroli.

 

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki