REKLAMA

Wycenę nieruchomości w celu określenia jej wartości rynkowej przeprowadzać mogą wyłącznie uprawnione do tego podmioty, spełniające wymogi, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami. W praktyce oznacza to, że nie każda osoba sporządzić może operat szacunkowy i powinniśmy pamiętać o tym powierzając tego rodzaju usługi do wykonania przypadkowym, nieznanym nam bliżej podmiotom.

Od uprawnień rzeczoznawcy majątkowego należy także odróżnić uprawnienia biegłego sądowego. Biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości może opracowywać operaty szacunkowe na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych, na zlecenie i na podstawie decyzji procesowej sądu orzekającego w konkretnej sprawie. Warto także pamiętać, że o ile każdy biegły sądowy z zakresu wyceny musi posiadać uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego, o tyle zależność ta nie działa w drugą stronę i nie każdy rzeczoznawca majątkowy może być dopuszczony do udziału w sprawie sądowej jako biegły sądowy.

Jakie wymogi spełniać musi kandydat na rzeczoznawcę majątkowego?

Jak była już wyżej mowa, kryteria stawiane kandydatom na rzeczoznawcę majątkowego określa ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zawarte w niej uregulowania określają precyzyjne wymogi w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego, które stanowią formalny warunek ubiegania się o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych. Do warunków tych zalicza się posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, uprzednią niekaralność za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego oraz inne przestępstwa mogące podważać kompetencje rzeczoznawcy, posiadanie wyższego wykształcenia oraz ukończenie podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości, a nadto – odbycie co najmniej sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości oraz uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym w szczególności – zaliczenie egzaminu dającego uprawnienia zawodowe. Dopiero po spełnieniu tych wymogów możliwe jest ubieganie się o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych w Warszawie, z czym wiąże się możliwość wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego rzeczoznawcy majątkowego.

W jaki sposób znaleźć dobrego rzeczoznawcę majątkowego?

Wprowadzenie ustawowych kryteriów, od których uzależnione jest przyznanie uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego nie oznacza, że każdy pojedynczy rzeczoznawca wykonuje powierzone mu czynności z najwyższą starannością, a przygotowywane przez niego opracowania spełniają wszystkie kryteria i standardy wyceny nieruchomości. Zawód ten wymaga bowiem od osób go wykonujących ciągłego dokształcania oraz uzupełniania posiadanej już wiedzy. Z takich też względów, poszukując osoby, której zlecimy sporządzenie operatu szacunkowego, warto wybierać sprawdzone podmioty, które dokonują wiarygodnej i wolnej od wad wyceny nieruchomości. Istotne przy wyborze są także takie czynniki jak termin wykonania operatu oraz wynagrodzenie, jakiego zażyczy sobie rzeczoznawca za jego sporządzenie.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki