REKLAMA

Dzisiejsze mało skomplikowane procedury aplikacyjne dotyczące tzw. chwilówek sprawiają, że pożyczkę może wziąć każdy kto posiada dowód osobisty. Firmy udzielające pożyczek często nie wymagają nawet zaświadczeń o dochodach. Wniosek o pożyczkę złożyć możemy poprzez Internet, jego weryfikacja również następuje tą samą drogą. Tak łatwy dostęp do gotówki sprawia, że coraz więcej osób zaciągających pożyczki wpada w problemy finansowe, gdy nie mają możliwości spłaty zobowiązań. W szczególności umowy o „szybkie” pożyczki często zawierają szereg niekorzystnych dla nas postanowień. Przed podpisaniem umowy o pożyczkę warto jednak sprawdzić czy nie zawiera ona zapisów, które nie mają prawa znaleźć się w umowie pożyczkowej – klauzul niedozwolonych.

Co powinna zawierać umowa?

Określenie stron

Prawidłowo skonstruowana umowa powinna zawierać informacje o każdej ze stron. Jeśli stroną jest osoba fizyczna, to wymagane jest wskazanie jej danych osobowych i teleadresowych. Osoba prawna / firma musi zawrzeć w umowie nazwę firmy, NIP i adres swojej siedziby.

Informacje o kredycie

W umowie znaleźć muszą się także konkretne informacje dotyczące okresu na jaki przyznawane jest kredytowanie, liczby rat do spłaty, harmonogram spłaty pożyczki oraz informacja o całkowitych kosztach pożyczki i kosztach dodatkowych np. prowizji, opłaty za uruchomienie kredytu itd.

Klauzula niedozwolona – co to jest?

Klauzule niedozwolone to zapisy, które naruszają prawa konsumenta oraz zasadę równości stron stosunku prawnego. Klauzule niedozwolone, zwane też abuzywnymi, mają na celu chronić zwykle słabszą ze stron przed nieuczciwymi zapisami umownymi. Część klauzul niedozwolonych zawiera Kodeks cywilny. Są to jednak tylko te klauzule, które pojawiają się najczęściej w umowach. Szerszą listę klauzul abuzywnych znaleźć możemy na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie jest to lista zamknięta, cały czas bowiem dopisywane są do niej nowe zastrzeżenia. Każdy z nas może wnioskować do sądu o uznanie danego zapisu swojej umowy pożyczki za klauzulę niedozwoloną. To w naszym interesie leży bowiem udowodnienie stosowania takiej klauzuli. Dlatego też zaleca się by przed podpisaniem umowy pożyczki całą dokumentację przeczytał adwokat.

Klauzule niedozwolone wybrane przykłady

W omówieniu kilku często występujących klauzul niedozwolonych i ich zastosowania najlepiej posłużyć się przykładem praktycznym.

Niedozwolone jest rolowanie pożyczek, a wiec zaciąganie kolejnego kredytu konsumpcyjnego w celu spłacenia pierwszego zobowiązania. W praktyce mają miejsce sytuacje, w których firmy pożyczkowe działają pod kilkoma różnymi szyldami. Pierwszy z nich udziela pożyczki, kolejny w przypadku problemów ze spłatą proponuje dłużnikowi pokrycie zadłużenia kolejna pożyczką. Finalnie pieniądze nie widzą nawet pożyczkodawcy, a ten przedłużając okres spłaty spłaca koszty kolejnych pożyczek. Niestety w takiej sytuacji dług ciągle wzrasta. Ustawa o kredycie konsumenckim w artykule 36 c informuje wyraźnie, że klient, który nie spłaci pożyczki w terminie 120 dni jest chroniony prawem, a opłaty dodatkowe od każdej kolejnej zaciągniętej przez niego pożyczki muszą zmieścić się w limicie kosztów pozaodsetkowch naliczanych od kwoty pierwszego kredytu.

Niedozwolone jest także zachowywanie przez firmę kredytującą opłat związanych z przygotowanie umowy mimo wcześniejszej spłaty pożyczki. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązań zwrotowi podlegają wszelkie naliczone przez kredytodawcę opłaty do czasu, gdy umowa pożyczki nie będzie już realizowana.

Inną klauzulą niedozwoloną jest zapis, który uprawnia kredytodawcę do zmianę treści umowy. Zgodnie z zasadą równości stron umowy, żaden z zapisów umowy nie może wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności względem klienta.

Klauzule niedozwolone mają na celu chronić prawa pożyczkobiorców, którzy często zwodzeni przez firmy kredytowe, mogą podjąć bardzo niekorzystną w skutkach decyzje o powzięciu pożyczki.

Źródło: https://kancelariaea.pl/

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki