1 sierpnia 2019r. weszły w życie przepisy zwalniające osoby w wieku do 26 r.ż., które są zatrudnione w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie nie obejmuje osób zatrudnionych na umowach o dzieło oraz prowadzących własną działalność gospodarczą.

REKLAMA

Rozstrzygający dla możliwości zastosowania „zerowego PITu” jest wiek podatnika na moment uzyskania przychodu (nie ma znaczenia moment zawarcia umowy czy też okres wykonywanej pracy). Ustalając wiek należy wziąć pod uwagę pełną datę urodzenia, chociaż sam zapis w tym zakresie budzi jeszcze wątpliwości.

W 2019r. niepobieranie podatku może nastąpić tylko na wniosek zatrudnionego – po złożeniu u płatnika stosownego oświadczenia, że spełnia on warunki do skorzystania z ulgi. Złożenie płatnikowi przez podatnika oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do zastosowania w 2019r. „zerowego PITu”, spowoduje niepobieranie przez płatnika zaliczki na podatek – najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia – do końca miesiąca, w którym w 2019r. przychód uzyskany przez podatnika przekroczy kwotę 35.636,67 zł, lub w którym podatnik ukończy 26 lat (uwaga – podatnik otrzymujący przychody z różnych źródeł powinien sam pilnować momentu przekroczenia limitu, o którym mowa powyżej, by w składanym następnie rozliczeniu rocznym nie wyszła mu duża dopłata podatku). W sytuacji, w której podatnik w 2019r. nie złoży oświadczenia (zaliczki na podatek będą nadal odprowadzane) i nie przekroczy on limitu przychodu ustalonego na 2019r. – uzyska on zwrot podatku poprzez złożenie zeznania rocznego.

Zwolnienie z podatku wprowadzonego z dniem 1 sierpnia b.r. ograniczone zostało limitem kwotowym. W okresie od 01.08.2019r. do 31.12.2019r. nowa ulga ogranicza się do kwoty przychodów w wysokości 35.636,67 zł, a od 01.01.2020r.: 85.528 zł. Ww. kwota jest stała, bez względu na liczbę zawartych umów czy też liczbę pracodawców, z którymi zawarto umowy.

Obliczając limit należy pominąć przychody:

  • z pracy i umów zlecenia podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

  • zwolnione z podatku dochodowego,

  • od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Nadwyżka przychodów ponad ustalony limit podlegać będzie opodatkowaniu za zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, przy uwzględnieniu tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku współmałżonków czy też osób samotnie wychowujących dzieci.

Od 01.01.2020r. mechanizm „zerowego PITu” zostanie odwrócony, tzn. w przypadku osób w wieku do 26 lat płatnik automatycznie będzie stosował zwolnienie z PIT (bez konieczności składania przez podatnika oświadczenia). Podatnik będzie miał jednak możliwość złożenia płatnikowi pisemnego wniosku o pobór zaliczek na podatek dochodowy od swojego wynagrodzenia (Uwaga! Wniosek trzeba będzie składać odrębnie dla każdego roku podatkowego).

Od 2020r. – jeśli podatnik do ukończenia 26 r.ż. – uzyska jedynie przychód podlegający opisanemu zwolnieniu, nie będzie miał obowiązku złożenia zeznania rocznego (PIT-37), chyba, że przekroczy limit ulgi, wówczas w zeznaniu rocznym będzie musiał wykazać do opodatkowania kwotę nadwyżki. W rozliczeniu za 2019r. będzie trzeba natomiast wykazać kwoty przychodu za okres od stycznia do końca lipca, a za okres od sierpnia do grudnia tylko te ponad limit (jeśli próg zostanie przekroczony).

Szukasz pomocy prawnej lub potrzebujesz porady obywatelskiej? Poniżej zamieszczamy szczegółowe dane dot. lokalizacji i harmonogramu pracy punktów:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  1. Zespół Szkół nr 3, przy ul. Koszarowej 20 (Szczakowa), poniedziałek-piątek w godz. 15.00-19.00;

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

  1. Szkoła Podstawowa nr 13, przy ul. Urzędniczej 11 (Śródmieście), poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz.: 15.30-19.30, środa: 16.30-20.30;

  2. Szkoła Podstawowa nr 7, przy ul. Ławczana 12 (Podłęże), poniedziałek-piątek w godz.: 15.00-19.00;

III. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA:

  1. Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, przy ul. Armii Krajowej 5 (Osiedle Stałe), poniedziałek-piątek w godz.: 15.00-19.00.

Harmonogram pracy punktów na terenie Jaworzna jest również dostępny na stronie Urzędu Miejskiego: http://www.um.jaworzno.pl/

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 510 970 680 od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00–14.00.

Zadanie finansowane ze środków Gminy Miasto Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki