Wraz z nowym rokiem zmianie ulegnie regulamin obowiązujący na terenie Arboretum Park Gródek w Jaworznie. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 23 stycznia br.

Regulamin korzystania z parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta Jaworzna:

REKLAMA

§ 1
Parki, skwery i zieleńce udostępniane są do użytku publicznego w celu wypoczynku i rekreacji.

§ 2
Osoby przebywające na terenie parku, skweru lub zieleńca zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3
1. Na terenie parków, skwerów i zieleńców zakazuje się:

1) zachowań zakłócających spokój i porządek publiczny oraz zagrażających bezpieczeństwu użytkowników parków i zieleńców,
2) niszczenia, uszkadzania oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych,
3) wnoszenia i spożywania środków powodujących zaburzenie świadomości,
4) palenia papierosów, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych,
5) zaśmiecania oraz wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
6) wspinania się po ścianach skalnych oraz przebywania w pobliżu krawędzi skarp i urwisk,
7) niszczenia lub uszkadzania osłon i oznakowań nasadzonych drzew i krzewów.

2. Na terenie parków i zieleńców zakazuje się bez zezwolenia Administratora terenu:

1) wjazdu na teren parków i zieleńców wszelkich pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, quadów i innych pojazdów silnikowych. Zakaz nie dotyczy pojazdów straży miejskiej, policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, związanych z utrzymaniem parków i zieleńców oraz innych pojazdów posiadających pisemne zezwolenie Administratora terenu,
2) organizowania imprez,
3) wnoszenia i spożywania alkoholu,
4) palenia ognisk i grillowania poza miejscami wyznaczonymi,
5) prowadzenia działalności handlowej i usługowej,
6) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych, informacyjnych i promocyjnych,
7) używania urządzeń nagłaśniających oraz innych urządzeń powodujących zakłócenie spokoju i porządku publicznego,
8) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych,
9) rozbijania namiotów i biwakowania,
10) kąpieli w zbiornikach wodnych i fontannach,
11) sadzenia roślin,
12) połowu ryb i zarybiania zbiorników wodnych,
13) płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
14) jazdy rowerem i innymi pojazdami poza wyznaczonymi trasami,
15) jazdy konnej poza wyznaczonymi trasami,
16) uprawiania sportu mogącego spowodować zniszczenia szaty roślinnej, w tym trawników, nawierzchni ścieżek, lub zagrożenie dla innych osób korzystających z parków i zieleńców.

3. Na terenie parków, skwerów i zieleńców zakazuje się niszczenia, uszkadzania i wykopywania roślinności oraz naruszania gruntu. Zakaz nie dotyczy zabiegów pielęgnacyjnych prowadzonych przez lub za zgodą Administratora parku, skweru lub zieleńca.

4. Na terenie Parku Gródek oraz Ośrodka Edukacji Ekologiczno -Geologicznej GEOsfera, zakazuje się poruszania poza wyznaczonymi ścieżkami, bez zezwolenia Administratora terenu.

§ 4
Pozostałe zasady korzystania z parków, skwerów i zieleńców:

1) przebywanie na terenie parków, skwerów i zieleńców przez dzieci do lat 7, może odbywać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych,
2) korzystanie z rowerów, hulajnóg, deskorolek i łyżworolek oraz posługiwanie się innym sprzętem sportowym lub służącym do szybkiego przemieszczania się, powinno odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożenia i uciążliwości dla innych użytkowników parków, skwerów i zieleńców,
3) na terenie parków, skwerów i zieleńców należy zachować szczególną ostrożność:
a) podczas silnych wiatrów, opadów atmosferycznych i burz,
b) w okresie zimowym – należy poruszać się tylko oznaczonymi i odśnieżonymi szlakami,
c) przy schodzeniu ze schodów terenowych na stromiznach i alejkach o dużym nachyleniu,
4) do obowiązków osób wprowadzających zwierzęta, a w szczególności psy, na teren parków, skwerów i zieleńców, należy:
a) prowadzenie zwierząt na uwięzi, a psów zagrażających otoczeniu i psów ras uznawanych za agresywne oraz ich mieszańców, dodatkowo w kagańcu, stały,
b) skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
c) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, piaskownic dla dzieci,
d) niedopuszczanie do kąpania się psów i innych zwierząt domowych w zbiornikach wodnych i fontannach,
e) niedopuszczenie do niszczenia, uszkadzania i wykopywania roślinności oraz naruszania gruntu,
f) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.