REKLAMA

30 stycznia odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie. Poniżej zamieszczamy porządek obrad na zbliżającej się sesji.

REKLAMA

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
3. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2019 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku
z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2019 roku.
5. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za okres od stycznia do grudnia
2019 roku.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta
Jaworzna.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2030.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa – Wojewodę
Śląskiego Miastu Jaworzno na prawach powiatu zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej
orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Jaworzna, na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów
godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu
„Tarcza” w 2020 r.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Grzegorza.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy św. Katarzyny
Aleksandryjskiej.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ks. Piotra Grocholickiego.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym,
stanowiącym przedłużenie ulic Stanisława Lema; Czesława Miłosza i Stefana Czarnieckiego.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zbigniewa
Herberta.
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Kornela
Filipowicza.
17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Haliny
Poświatowskiej.
18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zaciszna.
19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Wilkoszyn” w Jaworznie.
20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady
Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.
21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych Komisji
Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji.
22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zamiaru połączenia Filii Góra Piasku
z Filią Szczakowa i Filii Stara Huta z Biblioteką Główną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz
zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta
Miasta Jaworzna.
24. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
25. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki