Jak wyglądają działania prewencyjne na kopalni – wideo

Na kopalniach TAURON Wydobycie wdrożono szereg działań prewencyjnych w zakresie organizacji czasu pracy w zakładach górniczych, zabezpieczenia środków ochronnych i wdrożenia nowych zasad prowadzenia transportu ludzi zarówno wyciągami szybowymi, jak i wyrobiskami podziemnymi.

Komunikat na temat wdrożonych działań:

REKLAMA

W spółce działa ekspercki zespół kryzysowy powołany przez prezesa zarządu, który koordynuje nadzwyczajne działania związane z zapobieganiem wystąpieniu wśród pracowników koronawirusa. Sytuacja jest na bieżąco analizowana i konsultowana z organami ochrony zdrowia publicznego.

Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na teren Spółki jest zobowiązana do poddania się pomiarowi temperatury ciała, który wykonują odpowiednio wyposażeni pracownicy służby ochrony przed wejściem na teren Spółki. Pomiar temperatury ciała jest dokonywany za pomocą termometru bezdotykowego.

Komunikacja związana z profilaktyką jest prowadzona dla pracowników wielokanałowo, zarówno za pośrednictwem mediów elektronicznych takich jak intranet, mailing, telebimy,
jak i poprzez rozwieszone w zakładach plakaty i materiały drukowane.

Wdrożone zostały specjalne procedury dotyczące transportu ludzi w kopalniach, w tym wyciągami szybowymi i wyrobiskami podziemnymi. Zmiany wprowadzono z uwzględnieniem możliwości technicznych zakładów górniczych Spółki.
Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie gromadzenia się i przebywania pracowników w dużych skupiskach.

Działania te zrealizowano między innymi poprzez dodatkowe uruchomienie do jazdy ludzi szybów rezerwowych, z wyznaczeniem godzin pracy dedykowanych dla poszczególnych oddziałów produkcyjnych; ograniczenie do połowy ilości osób przebywających na piętrze klatki wyciągu szybowego oraz w wagonikach transportowych kolei podziemnej, a także poprzez indywidualne korzystanie ze środków transportu pionowego przez pracowników zatrudnieniowych na stanowiskach kluczowych dla utrzymania ruchu zakładu górniczego (tj. ratownicy, obsługa pomp głównego odwodnienia, sygnaliści i maszyniści urządzeń szybowych, elektrycy głównych rozdzielni).

Zmiana organizacji ruchu załogi szybami spowodowała również zmianę korzystania z łaźni pracowniczej oraz innych miejsc na powierzchni zakładów górniczych Spółki skutkującą ograniczeniem gromadzenia się w tych miejscach dużej ilości pracowników.
Prowadzona jest również okresowa dezynfekcja klatek wyciągów szybowych, wagonów kolejek podziemnych i innych środków transportu załogi w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz wyznaczonych miejscach na powierzchni zakładów górniczych.
Wszystkie zakłady górnicze mają ponadto zapewnione środki higieny i dezynfekcji
oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej.

Kopalnie i zakłady dysponują niezbędnym zasobem środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej – kombinezonów, masek, półmasek, termometrów do zdalnego pomiaru temperatury, substancji odkażających, a także łącznością, zdalnymi procedurami kontaktu itp.

Na każdym z zakładów górniczych działają odpowiednio wyposażone punkty opatrunkowe
i służby BHP gotowe do udzielenia całodobowo pomocy pracownikom, u których mogą wystąpić objawy zakażenia.

Pracownicy biurowi mają możliwość pracy w trybie home office.

W zależności od rozwoju sytuacji, jeżeli będzie potrzeba, będą podejmowane dalsze środki zapobiegawcze.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki