Urząd Miejski zaproponował działania antykryzysowe w Jaworznie. Szczegóły poniżej:

Jaworznicki ATOM – Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców to pakiet kompleksowych działań, inicjatyw i środków finansowych, które zasilą jaworznicką służbę zdrowia, wpłyną na bezpieczeństwo i edukację oraz wspomogą gospodarcze fundamenty miasta podczas walki z epidemią koronawirusa SARS-COV-2.

REKLAMA

W ramach kompleksowych działań podjętych przez Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, instytucje i służby funkcjonujące w mieście, ujęto sześć obszarów, które składają się na Jaworznicką Antykryzysową Tarczę Ochrony Mieszkańców:

JAWORZNICKI ATOM – Antykryzysowa Tarcza Ochrony Mieszkańców

1. OCHRONA ZDROWIA

1 000 000,00 zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
Prezydent Miasta Jaworzna zadecydował o przekazaniu z budżetu miejskiego dodatkowego 1 mln zł dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie (m.in. respiratorów) oraz środków ochrony personelu medycznego. Podczas sesji Rady Miejskiej 6 kwietnia br., radni przyjęli propozycję Prezydenta Jaworzna.

Środki ochrony indywidualnej
Prezydent Miasta uruchomił rezerwę celową na zakup środków ochrony indywidualnej – do tej pory wyposażono Szpital, służby mundurowe i miejskie instytucje (m.in. MOPS, DPS, ZPO, Dom Dziecka, OSP) w szczególności w sprzęt taki jak: 7 000 szt. masek ochronnych, 8 000 par rękawic ochronnych, 400 kombinezonów, 50 szt. okularów, 500 litrów płynów dezynfekcyjnych, 6 zestawów dezynfekcyjnych, 4 maty dezynfekcyjne, termometry bezdotykowe.

Telemedycyna i wideokonsultacje lekarskie w ZLO
Zespół Lecznictwa Otwartego uruchomił możliwość prowadzenia zdalnych konsultacji lekarskich oraz zdalnego zamawiania recept na niezbędne leki. Porady lekarskie udzielane są telefonicznie lub w postaci wideokonsultacji z lekarzem za pomocą komputera, tableta lub smartfonu wyposażonego w kamerę.

Z nowej usługi zdalnej opieki medycznej pacjenci mogą korzystać pod numerem telefonu 32 616 34 79 lub drogą elektroniczną po zalogowaniu na stronę www.zlo-jaworzno.pl/e-rejestracja.

Zdalna opieka psychologiczna Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Osoby podlegające kwarantannie, odczuwające lęk lub niepokój związany ze stanem epidemii, nie potrafiące poradzić sobie z sytuacją izolacji i ograniczenia kontaktów znajdą profesjonalną pomoc psychologiczną w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Sesje psychologiczne i wsparcie udzielane są zdalnie za pomocą bezpłatnego programu Skype lub telefonicznie.

Pomoc psychologicznej OIK jest dostępna pod numerami telefonu 32 618 19 77 lub 666 832 571. Z kolei porady związane z terapią uzależnień udzielane są pod numerem 732 043 218.

2. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Zabezpieczono 1 000 000,00 zł na zwalczanie sytuacji kryzysowych
Prezydent Miasta Jaworzna zadecydował o wydatkowaniu 1 mln zł z budżetowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym. Środki finansowe będą wykorzystywane stopniowo dla zabezpieczenia najistotniejszych potrzeb m.in. związanych z przeciwdziałaniem epidemii. Na obecnym etapie wykorzystano część rezerwy na zakup kombinezonów ochronnych, elementów ochrony osobistej oraz zestawów dezynfekcyjnych dla personelu medycznego, służb ratunkowych oraz pracowników socjalnych.

Dezynfekcja uczęszczanych miejsc publicznych
Miejski Zarząd Dróg i Mostów wdrożył zaostrzony reżim sanitarny. Polega on na regularnej dezynfekcji elementów małej architektury w uczęszczanych miejscach publicznych. Dotyczy to w szczególności wiat i ławek na przystankach autobusowych oraz wnętrz autobusów komunikacji miejskiej. Do skutecznej dezynfekcji przestrzeni publicznych używana jest wysokoozonowana woda wytwarzana specjalnie do tych celów przez Wodociągi Jaworzno.

Akcja „Zostań w domu”
W ramach wsparcia działań Policji i wojska, wzmożono służbę patrolową funkcjonariuszy Straży Miejskiej, której celem jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się epidemii poprzez egzekwowanie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzonym stanem epidemii. Równolegle służby mundurowe (Straż Miejska, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz MCKiS prowadzą intensywną kampanię informacyjną za pomocą komunikatów emitowanych z pojazdów służbowych poruszających się po terenie całego miasta.

UWAGA! Od 2 kwietnia br., decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straż Miejska w Jaworznie poddana została zwierzchniemu nadzorowi Policji i realizuje zadania pod bezpośrednim dowództwem komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i instytucji w Jaworznie
Urząd Miejski funkcjonuje w nowych warunkach, realizując ważne sprawy mieszkańców głównie telefonicznie i drogą elektroniczną. Utworzony został bezpieczny sanitarnie punkt informacyjny w głównym budynku Urzędu – przyjmowane i wydawane są wnioski oraz dokumenty.

Na głównej stronie Urzędu Miejskiego publikowane są cykliczne raporty o podejmowanych działaniach instytucji i jednostek w czasie epidemii.

Aktualne informacje o koronawirusie w przestrzeni miejskiej: Gazeta Przystankowa, plakaty, autobusy PKM Jaworzno, media społecznościowe i tradycyjne.

3. EDUKACJA

Zdalna nauka
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Gmina Miasta Jaworzna opracowała i udostępniła szkołom materiały i narzędzia techniczne, umożliwiające nauczycielom prowadzenie zdalnego kształcenia. Narzędzia te dają również możliwość oceny i klasyfikowania uczniów. Gmina zadba, by każdy uczeń w Jaworznie mógł kontynuować zdalnie proces kształcenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i podstawą programową. W tym celu Jaworzno występuje o dofinansowanie zakupu laptopów i tabletów, by wyposażyć uczniów, którzy nie dysponują wymaganym sprzętem.

Elektroniczna rekrutacja
Dzięki wykorzystaniu dedykowanych platform cyfrowych, bez zakłóceń przebiegła rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkół Podstawowych w Jaworznie na rok szkolny 2020/2021. W podobnym trybie przebiega rekrutacja do przedszkoli miejskich. Podobne narzędzia cyfrowe zostaną wykorzystane w procesie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do jaworznickich szkół ponadpodstawowych. Gmina, niezależnie od stanu epidemiologicznego, zapewnia każdemu uczniowi płynne wejście w kolejny etap edukacji.

Wsparcie dla maturzystów
Wdrożone w Jaworznie narzędzia zdalnej nauki umożliwią wszystkim tegorocznym maturzystom realizację założeń programowych oraz konsultacje z prowadzącymi nauczycielami przedmiotowymi w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zapewnia maturzystom bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów wydawnictw naukowych, by umożliwić im pogłębienie wiedzy i dobre przygotowanie do egzaminu dojrzałości.

4. JAWORZNICKI PAKIET WSPARCIA DLA BIZNESU

Przedłużenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rozłożenie na raty i umorzenie zaległości Przedsiębiorcy, którzy mają problem z płynnością finansową już dziś mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie płatności podatku od nieruchomości, od środków transportu, leśnego i rolnego. Termin zostanie wydłużony w każdym uzasadnionym przypadku. Będzie też możliwość starania się rozłożenie na raty zaległości podatkowych oraz o umorzenie zaległości podatkowych. Wsparcie w powyższym zakresie będzie przyznawane w oparciu o indywidualną ocenę i dane o skali utraconych przychodów i realizowane zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Zatem do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa – art. 67 b. Ordynacji podatkowej.

Możliwość wnioskowania w uproszczonym trybie o:

zmianę terminu płatności,
rozłożenie zaległości na raty,
umorzenie zaległości.

Egzekucja administracyjna – nie będą podejmowane czynności egzekucyjne do czasu 30 dni po ustaniu stanu epidemii. Dotyczy to zaległości powstałych po 8 marca 2020 r. i odnosi się przedsiębiorców, których działalność została ograniczona. Dotyczy podmiotów, które na dzień 31 grudnia 2019 r. nie miały zaległości podatkowych.
Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości
Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale użytkowe pod działalność gospodarczą będą mogli ubiegać się o odroczenie terminu, rozłożenie na raty lub umorzenie płatności. Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy będzie można zastosować następujące czasowe ulgi w spłacie należności pieniężnych przypadających Gminie, jak:

  • odraczanie terminów,
  • rozkładanie na raty,
  • umarzanie.

Ulgi w najmie, dzierżawie lub użytkowaniu nieruchomości stosuje się z tytułu:

  • oddania nieruchomości w najem,
  • dzierżawę lub użytkowanie.
  • Ulgi nie obejmują wskazanych w umowie najmu opłat związanych z eksploatacją lokalu (opłat za media).

Szczegółowe zasady i terminy regulują Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna.

W przypadku wynajmowania lokali od spółek gminnych, w których 100% właścicielem jest Gmina Jaworzno tj. – Wodociągi Jaworzno, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zostaną zastosowane czasowe (okres kwiecień – maj) obniżenia wysokości stawek czynszowych na podstawie uproszczonych wniosków z uzasadnieniem w lokalach użytkowych o:

50% dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie: fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa oraz podmiotów, które nie mogą prowadzić działalności.
30% dla podmiotów które ze względu na ograniczenia wynikające bezpośrednio z zapisów Rozporządzenia mają ograniczoną działalność tj. lokale gastronomiczne.
Możliwość rozłożenia na raty dla pozostałych podmiotów z wyłączeniem sklepów spożywczych, aptek, cukierni, pralni oraz podmiotów mogących prowadzić swoją działalność w sposób zdalny tj. usługi w zakresie opieki zdrowotnej, doradztwo kredytowe finansowe itp.

Realizacja w Jaworznie rządowego pakietu pomocowego „Tarczy Antykryzysowej” przez Powiatowy Urząd Pracy

W przypadku spadku obrotów gospodarczych PRZEDSIĘBIORCÓW w następstwie wystąpienia COVID-19:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy fizycznemu, niezatrudniającemu pracowników
Udzielanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej do 5 tys. zł
InfoBiznes – Jaworznicka Infolinia Przedsiębiorcy
Wszystkie informacje dotyczące mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorców, których dotknęły skutki epidemii – w jednym miejscu. Pracownicy Wydziału Budżetowo-Finansowego UM w Jaworznie będą ich udzielać pod nrem 32 61 81 601 i 32 61 81 609 lub przekierowywać do odpowiedniej instytucji (PUP, ZUS, Urząd Skarbowy).

5. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I WOLONTARIAT

Dotacje bez potrąceń

Dotacje dla organizacji pozarządowych pozostaną na ustalonym poziomie. Mimo iż większość organizacji pozarządowych i klubów sportowych nie może w obecnej sytuacji realizować swych zadań statutowych i projektów, nie wpłynie to na wysokość pozyskanych od gminy dotacji. Zweryfikowany zostanie sposób rozliczenia projektów, z wzięciem pod uwagę nadzwyczajnych okoliczności.

Stypendia Prezydenta Miasta bez zmian

Mimo zawieszenia większości rozgrywek i zawodów sportowych, beneficjenci stypendiów Prezydenta Miasta Jaworzna otrzymają stypendia w pełnym wymiarze, także za okres wyłączenia z czynnego uprawiania sportu i uczestnictwa w zawodach.

Ja.Wolontariusz – akcja wolontaryjna MOPS

Pracownicy socjalni oraz wolontariusze wyposażeni w identyfikatory wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dostarczają potrzebującym (m.in. samotnym seniorom, osobom poddanym kwarantannie) zakupy, paczki żywnościowe, niezbędne leki i pomagają w załatwianiu spraw urzędowych. Informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy udzielane są pod nrem 32 61 81 840 lub adresem mops@mops.jaworzno.pl

Ja.Wolontariusz – akcja pomocowa koordynowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w ramach programu: „Zaangażuj się i Ty!”. Zgłoszenia chętnych osób dorosłych przyjmowane są telefonicznie pod nrem 32 61 81 840 lub adresem mops@mops.jaworzno.pl

6. UDOMOWIONA KULTURA

Wszystkie miejskie instytucje kultury włączyły się w akcję „Udomowiona kultura”. Oferują zdalne warsztaty artystyczne, wykłady, słuchowiska czy też kursy kreatywnego spędzania czasu z dziećmi. Na fanpage’ach poszczególnych instytucji cały czas jest prowadzona działalność kulturalna, w której mogą aktywnie uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna. Zapraszamy do udomowienia kultury!
Pakiet może zmieniać się w zależności od wprowadzanych zmian w prawie i możliwości samorządu.

Źródło UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki