Transmisja Sesji Rady Miasta – 29.10.2020

Transmisja Sesji Rady Miasta z dnia 29 października 2020.

REKLAMA

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych, określonych w ustawie o samorządzie gminnym.
3. Informacja o stanie realizacji przez Gminę Miasta Jaworzna zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i egzaminów zawodowych oraz wynikach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej działki nr 176/19 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Tuwima 3/18 w Jaworznie wraz z udziałem w gruncie, na rzecz najemcy.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna na lata 2021 – 2024 oraz ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej w Jaworznie.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/495/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2021 rok.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
15. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
16. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki