REKLAMA

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym, którego głównym zadaniem jest odzyskiwanie należności dla wierzycieli. Działa on na zlecenie sądu lub wierzyciela, który dostarczy odpowiednie dokumenty sądowe. Jakimi czynnościami zajmuje się komornik?

Poszukiwanie majątku dłużnika

Gdy wierzyciel zgłasza się do kancelarii, w której przyjmuje komornik sądowy Gliwice czy w innym mieście, wówczas może on zlecić mu poszukiwanie majątku dłużnika. Tego typu usługa stosowana jest wtedy, gdy nie wiadomo, czy dłużnik posiada jakiś majątek, a także wtedy, gdy majątek ten może być ukrywany. Komornik zajmuje się wtedy poszukiwaniem majątku, między innymi przy współpracy z urzędami i innymi organami administracji publicznej. Znaleziony majątek może być następnie poddany spisowi oraz egzekucji komorniczej.

Wykonanie spisu inwentarza

Spis inwentarza jest rodzajem spisu elementów majątku dłużnika, który przygotowywany jest najczęściej na zarządzenie prokuratury lub sądu. Komornik wykonuje go przed rozpoczęciem procesu sądowego czy też przed wydaniem orzeczenia w procesie sądowym. Warto też wskazać, że komornik może zabezpieczyć spadek po spadkodawcy i wykonać spis inwentarza po zmarłym, który pozostawił po sobie spadek.

Partnerem wpisu jest kancelaria komornicza Gliwice

Egzekucja komornicza

Najczęściej jednak komornik Gliwice i w innych miastach zajmuje się prowadzeniem egzekucji komorniczych. Pod tym terminem znajduje się wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych w celu zabezpieczenia tych roszczeń. Innymi słowy, komornik ma możliwość zajęcia mienia dłużnika, aby pokryć z niego zobowiązanie dla wierzyciela.

Komornik może prowadzić egzekucję z różnych składników majątku dłużnika, na przykład mogą być to:

  • ruchomości posiadane przez dłużnika, przykładowo samochód, sprzęty domowe jak telewizor, komputer

  • nieruchomości, do których zaliczają się domy, mieszkania, działki, lokale biurowe, komercyjne, użytkowe, hale produkcyjne i inne

  • wynagrodzenie dłużnika – dotyczy zarówno wynagrodzenia osiąganego z tytułu umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych

  • emerytura i renta dłużnika – egzekucji komorniczej podlegają także takie świadczenia z zastrzeżeniem określonych kwot niepodlegających zajęciu

  • oszczędności dłużnika – zajmowane są pieniądze zgromadzone na kontach bankowych, lokatach bankowych

  • prawa majątkowe dłużnika, na przykład posiadane przez niego akcje, udziały w spółkach

Warto jednocześnie zaznaczyć, że komornik musi przestrzegać odpowiednich przepisów, które wskazują na ograniczenia egzekucji, czyli nie może on zająć całego majątku znajdującego się w posiadaniu dłużnika.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki