REKLAMA

Urząd Miejski w Jaworznie informuje, iż w związku z przeprowadzonym naborem w dniach 23 listopada – 27 listopada br. na pozyskanie osób chętnych do udziału w projekcie „Dobry start -utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  w jaworznickim żłobku” nie udało się zrekrutować wystarczającej liczby osób, które posiadają odpowiedni status na rynku pracy.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Jaworznie Wydział Zdrowia wraz z Filią Żłobka Miejskiego w Jaworznie ogłasza DODATKOWY NABÓR dla osób chętnych do udziału w projekcie, przy czym pod uwagę będą brane jedynie zgłoszenia osób, które wykażą, że ich status na rynku pracy to : OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE  W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY lub OSOBY BIERNE ZAWODOWO  czyli m.in. te, które przebywają na urlopie wychowawczym.

Koordynator projektu informuje, że :

 1. W związku z nie zebraniem wystarczającej liczby osób do projektu z określonym statusem, który pozwoli Wnioskodawcy na realizację określonych wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie, termin rozstrzygnięcia I tury naboru rekrutacji Kandydatów do Żłobka  będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 21.12.2020r.
 2. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, dokumenty rekrutacyjne do dodatkowego naboru również będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projektzlobek@um.jaworzno.pl w terminie od 10.12.2020 godz. 00.00 do dnia 15.12.2020 godz. 23.59.
 3. Kandydaci, którzy złożą nie kompletne dokumenty będą wzywani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
 4. Przypominamy, iż w celu potwierdzenia swojego statusu na rynku pracy należy wraz z formularzem numer 1 obligatoryjnie dostarczyć : a. w przypadku osób bezrobotnych : zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, b. w przypadku osób biernych zawodowo : zaświadczenie/informację z ZUS o przebiegu ubezpieczeń społecznych.
 5. Kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne w II turze naboru a nie wykażą statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,  nie będą rozpatrywane.
 6. Zeskanowane i podpisane dokumenty należy przesłać na podany adres poczty elektronicznej.
 7. Dokumenty rekrutacyjne będą rejestrowane, każdemu kandydatowi przyporządkowany zostanie numer wniosku.
 8. Regulamin naboru wraz z dokumentami rekrutacyjnymi jest dostępny na stronach internetowych:www.um.jaworzno.pl (zakładka Nasze Miasto/Żłobek Miejski) oraz www.zlobekmiejski.jaworzno.edu.pl  (zakładka Rekrutacja projekt: Dobry start) oraz w głównej siedzibie Żłobka Miejskiego w Jaworznie, ul. 3 Maja 16.
 9. Przypominamy, iż w ramach projektu dzieci zostaną objęte kompleksowym wsparciem wykwalifikowanych opiekunek i będą miały zapewnioną nie tylko opiekę o charakterze elementarnym, w tym np. wyżywienie, ale również opiekę przyczyniającą się do ich ogólnego rozwoju psychofizycznego dzięki  zajęciom edukacyjnym, muzyczno – rytmicznym oraz grupowym zajęciom z logopedą. Spośród siedemdziesięciorga dzieci przyjmiemy jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, któremu dedykujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne m.in. w postaci integracji sensorycznej, indywidualnego wsparcia logopedycznego oraz spotkania z pedagogiem, psychologiem. Zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka w żłobku sprawowana jest nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata.
 10. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne pod numerem telefonu 32 751 18 81 oraz +48 735 936 449.
 11. Udział w projekcie jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Projekt będzie realizowany dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki