28 stycznia odbędzie się kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie. Poniżej znajdziecie porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2020 roku.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2021.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu samorządowej artystycznej instytucji kultury pod nazwą ATElier Kultury w Jaworznie.
 12. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 13. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki