Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 9 została wstrzymana. Powodem jest negatywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty co do likwidacji placówki, podważająca argumenty za zamknięciem szkoły, które przedstawił Urząd Miejski w Jaworznie.

REKLAMA

Przypomnimy pokrótce, że Szkoła Podstawowa nr 9 miał zostać decyzją Rady Miejskiej w Jaworznie zlikwidowana, jej uczniowie przeniesieni do Szkoły Podstawowej nr 10, a w samym budynku planowano utworzyć oddziały przedszkolne (więcej szczegółów we wpisach na dole strony).

W swojej uzasadnieniu negatywnej opinii Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer podważa argumenty urzędu miejskiego co do przedstawianych mankamentów budynku (małej sali gimnastycznej, braku podjazdu dla osób niepełnosprawnych, braku kuchni czy posiadania tylko 7 pomieszczeń do nauki) oraz braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – wg kuratora, urząd nie przedstawił dowodów na niemożliwość zapewnienia odpowiedniego działania szkoły. Co więcej, z dokumentacji przekazanej przez dyrektora SP 9 oraz gminę wynika, że budynek szkoły jest w dobrym stanie, a nauka może odbywać się tam w odpowiednich warunkach. Nic w przekazanej kuratorowi dokumentacji nie wskazuje również na to, żeby zajęcia na poddaszu budynku nie mogły się odbywać.

Nie ma również przeciwwskazań, żeby zajęcia sportowe odbywały się w obecnej sali gimnastycznej szkoły (wg gminy – ta miałaby być zbyt mała do realizacji pełnej podstawy programowej wychowania fizycznego). Kurator dodaje, że SP nr 9 posiada również rozległy teren zewnętrzny do całorocznej aktywności sportowo-edukacyjnej – place zabaw, boiska czy siłownię zewnętrzną).

Urząd nie przedstawił również dowodu, że jedyną opcją na zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach jest utworzenie takowego w budynku SP nr 9 (w budynku SP 9 miały zostać utworzone oddziały przedszkolne). Nie ma też przeciwwskazań co do tego, żeby budynek był używany na potrzeby ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Odnosząc się do argumentu o wysokich kosztach utrzymania szkoły, Śląski Kurator Oświaty informuje, że urząd nie przedstawił konkretnych kwot, potrzebnych do utrzymania placówki. Dodatkowo, wg kosztorysu przedstawionego przez radę rodziców szkoły, uzyskanego od urzędu miejskiego w odpowiedzi na interpelację radnego Sędora, wynika, że koszty utrzymania budynku w przeliczeniu na ucznia są ponad 4 razy mniejsze niż w przypadku SP nr 11 (strony 3 i 4 uzasadnienia).

Kurator porównuje również wyniki nauczania i egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty) z SP nr 9 i SP nr 10. Ci drudzy, mimo posiadania lepszych warunków lokalowych i bazy sportowej, wypadają zdecydowanie gorzej od uczniów SP nr 9. Przeniesienie uczniów SP nr 9 do SP nr 10 ma oznaczać, że nie będzie w ich przypadku możliwe utrzymanie obecnego poziomu edukacyjnego, a w dalszej kolejności – ograniczenie możliwości dostania się do lepszych szkól ponadpodstawowych. Ponadto kurator oświaty podziela opinię rodziców uczniów SP nr 9, że „kameralizacja” nauki korzystnie wpływa na rozwój dzieci.

Kurator odniósł się również do podnoszonego przez rodziców czynnika geograficznego, zgadzając się, że likwidacja szkoły znacznie pogorszy warunki realizacji obowiązku szkolnego wśród obecnych uczniów SP nr 9 – droga uczniów do i z szkoły zostałaby znacznie wydłużona, powodując, że dzieci znacznie więcej czasu musiałyby spędzać poza domem.

Prognozy demograficzne również przemawiają za pozostaniem szkoły w obecnej lokalizacji. Jedynie z roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 byłoby konieczne utworzenie klas 1 z niewielką liczbą uczniów ( odpowiednio 12 i 6) w pozostałych latach, aż do roku szkolnego 2025/2026, 1 klasy liczyłyby od 18 do 26 uczniów.

Dodatkowo kurator wspomina o historycznym aspekcie szkoły: ta jest najstarszą w Jaworznie i ma już prawie 140 lat, a sam budynek istnieje od 1880 roku.

Pełne uzasadnienie opinii Śląskiego Kuratora Oświaty znajdziecie poniżej:

Szkoła Podstawowa nr 9 do likwidacji. W budynku ma powstać przedszkole

SP nr 9 do likwidacji – radni zadecydowali

źródło: Barbara Ziętek FB

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki