Przyszłość Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaworznie pozostaje niepewna. Jak udało nam się dowiedzieć, jaworznicki Urząd Miejski przesłał do Ministra Edukacji Narodowej zażalenie na decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty, negatywnie opiniującą zamiar likwidacji szkoły.

REKLAMA

Jak możemy przeczytać w dokumencie sporządzonym przez przez pełnomocnika prezydenta Jaworzna ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami, Tomasza Jewułę, miasto wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia i pozytywne zaopiniowanie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 9 bądź też względnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Śląskiemu Kuratorowi Oświaty do ponownego rozpatrzenia.

Miasto podważa negatywną opinię Śląskiego Kuratora Oświaty, twierdząc, że mimo braku wyraźnie zakreślonych w ustawie kryteriów oceny, kurator winien ją wydać w oparciu o konkretne normy prawne m.in. wynikające z art. 89 ustawy Prawo oświatowe, ale również inne, gwarantujące uczniom dostępność szkół, przede wszystkim na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Kurator winien zatem brać pod uwagę, czy gmina w razie likwidacji szkoły wywiąże się z konkretnego obowiązku zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, czyli w sposób realny uczniowie likwidowanej szkoły będą mogli kontynuować naukę na terenie gminy Jaworzno w odpowiedni sposób. Gmina zapewniła w całości realizację tego obowiązku, przedstawiając we wniosku skierowanym do Śląskiego Kuratora Oświaty bardzo dokładny plan włączenia uczniów likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 9
im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie do Szkoły Podstawowej nr 10 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Jaworznie zobowiązując się do przeniesienia oddziałów likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 9 do Szkoły Podstawowej nr 10 zgodnie z obecną strukturą organizacyjną, czyli w niezmienionym składzie osobowym w każdym z oddziałów, z tymi samymi wychowawcami i nauczycielami przedstawiając organizację Szkoły Podstawowej nr 10 w kolejnych latach szkolnych, aż do roku szkolnego 2026/2027.

Dalej miasto odwołuje się do sporządzonej analizy odległości, twierdząc, że żadne dziecko z obwodu SP nr 9 nie musiałoby być dowożone do SP nr 10, gdyż gdyż droga każdego z nich w myśl art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe nie przekroczyłaby w przypadku uczniów klas I do IV – 3km i klas V do VIII – 4 km.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie sp-nr-9-odleglosc-1024x220.jpg

Zdaniem miasta, kurator pominął spełnienie ustawowych warunków w przypadku przeniesienia uczniów do SP nr 10, stwierdzając tylko znaczne pogorszenie realizacji obowiązku szkolnego poprzez wydłużenie drogi do szkoły.

Następnie urząd miasta odnosi się do opinii kuratora, iż miasto nie przedstawiło dowodu potwierdzającego niemożność zapewnienia odpowiednich warunków działania SP nr 9 w Jaworznie, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, gdzie dodatkowo gmina wskazała rozmiary sali gimnastycznej jako jeden z powodów likwidacji szkoły.

Gmina uważa, że przedstawiła wiele argumentów przemawiających za połączeniem obu szkół (analizy prognoz demograficznych w perspektywie najbliższych lat, racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury oświatowej, a także dbałość o poprawę warunków lokalowych, w tym
o unowocześnianie bazy dydaktycznej i jakość kształcenia uczniów). Dodatkowo miasto zauważa tym razem, że nie tylko sala gimnastyczna jest za mała, ale również i szatnia ma nieodpowiednie wymiary.

W kolejnym punkcie miasto odnosi się do ilości sal lekcyjnych w SP 9 (jest ich 7). 2 z nich, mieszczące się na poddaszu szkoły, mają być, wg miasta i architekta sporządzającego projekt koncepcyjny, nieużytkowe – z uwagi na przepisy przeciwpożarowe oraz niewystarczającą wysokość pomieszczeń. Dalej miasto wymienia jako wykluczające wykorzystanie budynku na szkołę bibliotekę, znajdującą się jak 2 sale lekcyjne na poddaszu, brak podjazdu dla niepełnosprawnych oraz brak stołówki szkolnej.

Dalej gmina odnosi się do zarzutu kuratora, że nie przedstawiono dowodu potwierdzającego wyłączną możliwość zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Jaworzna poprzez likwidację SP 9. Miasto odpowiada, iż przez konieczność spełnienia ustawy Prawo oświatowe, nakazujących dostosowanie oddziałów przedszkolnych mieszczących się w szkołach podstawowych do przepisów bhp i ppoż., liczba miejsc w miejskich przedszkolach zmniejszyłaby się do 180. Dodatkowe miejsca miałyby zostać zapewnione przez utworzenie 8 oddziałów przedszkolnych w budynku po SP 9. Miasto dodaje równie, że likwidacja SP 9 to w tym przypadku najbardziej optymalne dla miasta rozwiązanie.

Kontynuując temat odpowiedniej bazy, miasto zapewnia, że przenosząc uczniów SP 9 do SP 10, celem jest  zapewnienie tym pierwszym lepszych warunków lokalowych i nowoczesnej bazy sportowej tym drugim.

Miasto podważa też argument o oporze społecznym wniesiony przez kuratora, twierdząc, że ten nie jest oparty na żadnym argumencie prawnym.

Urząd miejski, odnosząc się do argumentu Śląskiego Kuratora Oświaty, że uczniowie SP 9 osiągają obecnie lepsze wyniki w nauce niż ci z SP 10, i utrzymanie takiego poziomu nie byłoby możliwe po przeniesieniu ich do SP 10 (porównanie na podstawie przedstawionych w negatywnej opinii tabel), poucza kuratora, że wysuwanie takich wniosków jest niedopuszczalne, a przywołane jako dowody w sprawie wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2019 i 2020 r. nie powinny i nie mogą stanowić obiektywnego dowodu w sprawie. Wyniki egzaminów należy bowiem analizować w szerokim kontekście biorąc pod uwagę różne zmienne, które mają znaczący wpływ na ich szczegółową analizę i interpretację. Takich analiz pozwalających na formułowanie wniosków wykorzystanych jako argumenty do wydania negatywnej opinii w sprawie likwidacji szkoły, Śląski Kurator nie przedstawił.

Odwołując się do historycznego aspektu szkoły, użytego jako argument przez kuratora, urząd informuje, że takie uzasadnienie nie odnajduje odzwierciedlenia w prawie oświatowym, i nie powinno to stanowić elementu wydanej opinii.

Urząd zarzuca też kuratorowi niewłaściwe użycie argumentu dotyczącego prognoz demograficznych i wysuwania w uzasadnieniu do postanowienia wniosków przemawiających za pozostawieniem SP nr 9. Miasto twierdzi, że nie powinno tow żadnym przypadku stanowić elementu wydanej opinii.

Urząd nadmienia też, że kurator nie może działać w sposób dowolny, mimo braku wyraźnie określonych w ustawie kryteriów oceny. Nie może formułować wniosków i domniemywać zdarzeń, które nigdy mogą się nie wydarzyć.

W związku z powyższymi argumentami, urząd wnosi o obiektywną ocenę proponowanego przez gminę rozwiązania – likwidacji SP 9.


Cały dokument nie wnosi praktycznie niczego nowego ze strony gminy, co miałoby dodatkowo przemawiać za likwidacją SP nr 9. To raczej powtórzenie przedstawionych wcześniej argumentów – uznanych za niewystarczające – w nadziei, że organ odwoławczy, w przeciwieństwie do Śląskiego Kuratora Oświaty, je zaakceptuje, lub też kurator zmieni wydaną wcześniej opinię.

Czy odwołanie urzędu przyniesie skutek? Będziemy z pewnością informować o dalszym przebiegu sprawy.

Więcej na temat:

Szkoła Podstawowa nr 9 – likwidacja wstrzymana

Kuratorium nie rozumie argumentów Silberta i nie zgadza się na likwidacje szkoły