REKLAMA

Dla wielu polskich przedsiębiorców efektywne odzyskiwanie zaległości płatniczych od nieterminowych kontrahentów stanowi ogromny problem, którego zasadnicze przyczyny nie ograniczają się wyłącznie do braku wiary w skuteczność windykacji na własną rękę. I chociaż rzeczywiście samodzielna windykacja nie jest aż tak opłacalna, jak to się z pozoru mogłoby wydawać (więcej na ten temat piszemy w poświęconej temu zagadnieniu części niniejszego poradnika), to jednym z najważniejszych powodów braku wiary w efektywność profesjonalnej windykacji jest nieświadomość zakresu możliwości oraz rozwiązań dostępnych dla wierzycieli w polskim prawie. Niebagatelną rolę odgrywają także silnie zakorzenione mity oraz wyobrażenia, które nie mają nic wspólnego z faktycznymi metodami prowadzenia nowoczesnych działań windykacyjnych.

W jaki zatem sposób rzeczywiście wygląda profesjonalna windykacja? Odpowiadamy na to pytanie w poniższym poradniku, stworzonym we współpracy z prawdziwymi zawodowcami – ekspertami z polskiej firmy windykacyjnej Payhelp. Zapraszamy do lektury!

Windykacja należności – czym jest?

W najprostszy sposób windykację da się zdefiniować jako podejmowanie przez wierzyciela (albo jego reprezentantów) określonych działań i czynności w stosunku do dłużnika, aby względnie sprawnie odzyskać nieuregulowane płatności, które są wymagalne i wciąż niezapłacone w momencie rozpoczęcia działań windykacyjnych. Termin „windykacja” został utworzony od łacińskiego określenia vindicatio, które oznaczało w Cesarstwie Rzymskim dochodzenie roszczeń za pośrednictwem tzw. rei vindicatio, czyli jednej z kluczowych instytucji prawnych ówczesnego porządku prawnego.

Mówiąc prościej, windykacja polega przede wszystkim na podjęciu przez wierzyciela i dłużnika negocjacji dotyczących zapłaty zaległej kwoty oraz ustaleniu warunków spłaty zaległości w taki sposób, by dla obu stron były one do przyjęcia. Należy przy tym pamiętać, że tak rozumianą windykację można prowadzić nie tylko na etapie polubownym (przedsądowym), ale także w trybie postępowania sądowego. Dłużnicy, którzy uporczywie odmawiają spłaty zadłużenia, muszą się natomiast liczyć z możliwością podjęcia wobec nich działań windykacyjnych na drodze egzekucji komorniczej.

Eksperci z Payhelp podkreślają, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla wierzyciela i dłużnika jest osiągnięcie porozumienia w sprawie spłaty zaległości na etapie przedsądowym. Dzięki temu unika się konieczności prowadzenia postępowania sądowego (co zazwyczaj jest kosztowne i długotrwałe), a w przypadku przekazania windykacji profesjonalistom można też utrzymać dobre relacje biznesowe na linii wierzyciel-dłużnik.

W jaki sposób odzyskiwać długi?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa ujętymi w Kodeksie Cywilnym (art. 354 § 1) obowiązkiem dłużnika jest wykonanie zobowiązania „zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.” Samo jednak istnienie tak sformułowanych przepisów nie oznacza automatycznie, że wszyscy się do nich stosują, o czym świadczą statystyki: aż 90% rodzimych przedsiębiorców działających w sektorze MŚP skarży się na nieterminowość swoich kontrahentów, a w niejednym przypadku oczekiwanie na zapłatę przedłuża się na tyle, że przedsiębiorca-wierzyciel decyduje się na podjęcie działań windykacyjnych, by odzyskać należne mu pieniądze.

Działania zmierzające do odzyskania długu może oczywiście podjąć sam wierzyciel, ale polskie prawo nie zabrania przekazania windykacji zewnętrznemu podmiotowi specjalizującemu się w tego rodzaju sprawach. Po zawarciu odpowiedniej umowy na świadczenie usług windykacyjnych taka firma w legalny sposób będzie reprezentować przedsiębiorcę i w jego imieniu prowadzić z dłużnikiem negocjacje dotyczące spłaty należności.

W tym miejscu warto podkreślić, że cieszący się ogromną popularnością mit mówiący o tym, że działania windykacyjne zawsze są prowadzone bezprawnie albo na granicy prawa, jest niczym więcej, jak tylko legendą. Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z polskim porządkiem prawnym wierzyciel może podejmować wszelkie działania zmierzające do dochodzenia swojej własności, o ile nie łamie obowiązującego prawa.

Eksperci z Payhelp podkreślają, że nowoczesna windykacja to w pierwszej kolejności polubowne negocjacje na etapie przedsądowym, dzięki czemu wierzyciel i dłużnik mogą uniknąć kierowania sprawy na drogę sądową. Niemniej jednak w sytuacji, gdy nie da się polubownie osiągnąć porozumienia, sprawa często jest kierowana do sądu pomimo tego, że dla wierzyciela oznacza to konieczność dłuższego oczekiwania na odzyskanie zaległej zapłaty oraz wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jeżeli nawet uzyskanie prawomocnego sądowego nakazu zapłaty dłużnik nadal nie reguluje swoich zobowiązań wobec wierzyciela, dług jest zwykle przekazywany do odzyskania przez komornika na drodze postępowania egzekucyjnego.

Ściąganie długów na własną rękę – czy to się opłaca?

Wspominaliśmy już, że obowiązujące aktualnie w Polsce przepisy nie nakładają żadnych ograniczeń prawnych na przedsiębiorców, którzy chcieliby samodzielnie wykonywać działania windykacyjne i odzyskiwać zaległe płatności od swoich dłużników. W praktyce jednak tak prowadzona windykacja nie jest wystarczająco efektywna, a w wielu przypadkach przynosi więcej strat niż korzyści dla wierzyciela, ponieważ jedynie naprawdę niewielki odsetek dłużników rzeczywiście spłaca zaległość zgodnie z ustaleniami. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, a do najistotniejszych należą:

 • brak odpowiedniego przygotowania w zakresie prowadzenia negocjacji,
 • nieznajomość aktualnych regulacji prawnych,
 • brak spójnego planu działań windykacyjnych,
 • nieprzemyślana i chaotyczna strategia,
 • brak realnych konsekwencji wobec dłużnika uporczywie odmawiającego zapłaty,
 • niewystarczająca wiedza i zbyt małe doświadczenie w zakresie windykacji,
 • ograniczony dostęp do narzędzi pomocnych w odzyskiwaniu długów.

Rzeczywiste koszty samodzielnej windykacji stanowią kolejny, niezwykle istotny aspekt, który przedsiębiorca bezwzględnie musi wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o windykacji długów na własną rękę. Wielu właścicieli firm uważa, że samodzielna windykacja oznacza małe albo nawet zerowe koszty, nie jest to jednak prawda, bo w grę wchodzi szereg dodatkowych czynników.

Faktyczne koszty działań windykacyjnych podejmowanych samodzielnie przez przedsiębiorcę obejmują nie tylko kwoty wydane na rozmowy telefoniczne czy wysyłkę pism z ponagleniem do zapłaty. Należy także uwzględnić między innymi następujące kwestie:

 • czas niezbędny na realizację działań windykacyjnych w stosunku do dłużnika (korespondencja e-mail, rozmowy telefoniczne, wysyłka pism ponaglających, wizyty u dłużnika itd.),
 • redukcję efektywności działania firmy, jeśli windykacja jest wykonywana przez jednego lub kilku pracowników w godzinach ich nominalnej pracy (zajmują się windykacją długów zamiast własnymi obowiązkami),
 • negatywny wpływ samodzielnej windykacji na sposób zarządzania firmą i na jej konkurencyjność (skupienie uwagi kadry zarządzającej na ściągnięciu zaległości zamiast na sprawach dotyczących profilu działalności firmy),
 • brak niespłaconych kwot w budżecie obrotowym (zredukowana płynność finansowa i tym samym zmniejszone możliwości rozwijania biznesu),
 • utrata dobrych relacji z nieterminowo płacącymi partnerami biznesowymi (problem szczególnie ważny dla firm stawiających na długofalową, wieloletnią współpracę ze swoimi kontrahentami, których utrata oznacza ogromną stratę).

Jeśli wziąć pod uwagę wspomniane czynniki, często okazuje się, że realne koszty samodzielnej windykacji są wręcz astronomiczne i w żaden sposób nie usprawiedliwiają ani nie kompensują nakładów ponoszonych przez przedsiębiorcę na tego typu działania. Zdecydowanie bardziej efektywnym kosztowo oraz czasowo rozwiązaniem jest przekazanie windykacji zewnętrznej firmie windykacyjnej. Idealnie, jeśli uda się znaleźć taką, która jawnie podaje wszystkie koszty korzystania ze swoich usług zanim podejmie jakiekolwiek działania wobec dłużnika.

Jako dowód tego, że profesjonalna windykacja naprawdę się opłaca, warto przytoczyć statystyki dotyczące efektywności działań realizowanych przez Payhelp: aż 73% spraw jest zamykanych spłatą całości zaległości przez dłużnika jeszcze na etapie polubownym, a koszty windykacji wynoszą zaledwie 11,9% realnie odzyskanej od nieterminowego kontrahenta kwoty.

Gdzie uzyskać pomoc w odzyskiwaniu długów?

Na chwilę obecną żaden polski przedsiębiorca nie powinien mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem profesjonalnego wsparcia w odzyskiwaniu długów, ponieważ firm windykacyjnych na rodzimym rynku funkcjonuje naprawdę duża liczba. Zazwyczaj rozpoczęcie współpracy wymaga kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami odpowiedniego działu takiej firmy i ustalenie szczegółów.

Według informacji uzyskanych od ekspertów z Payhelp w przypadku ich firmy procedura jest jeszcze bardziej uproszczona: należy jedynie zarejestrować się za darmo na platformie on-line Payhelp, przekazać do obsługi zaległe faktury (dodanie jednej takiej faktury do platformy zajmuje zaledwie ok. 2 minuty) i czekać na rezultaty. W około 1/3 przypadków specjaliści Payhelp odzyskują zaległą płatność jeszcze przed upływem 30 dni od przekazania faktury do obsługi.

Skuteczna windykacja faktur

Niezależnie od przyczyn, jakie stanowią powód wystąpienia opóźnienia w zapłacie za fakturę w rozliczeniach B2B, należy pamiętać o tym, że obowiązujące przepisy zapewniają wierzycielowi prawo do upominania się o jak najszybszą spłatę zadłużenia. Skuteczne egzekwowanie płatności nie może się jednak ograniczać wyłącznie do wykonania kilku telefonów, uzyskania deklaracji spłaty i biernego czekania na realizację zobowiązania przez dłużnika. Takie podejście to najlepsza metoda na osiągnięcie efektu zupełnie odwrotnego do zamierzeń, czyli do czekania w nieskończoność na spłatę, która nieustannie się odwleka w czasie.

Profesjonalna windykacja to wieloetapowa i wieloaspektowa strategia działań, która zawsze powinna rozpoczynać się od gruntownego przeanalizowania danej sprawy. Pozwoli to sprawnie dobrać optymalną taktykę i narzędzia kontaktu tak, aby najlepiej odpowiadały sytuacji i ułatwiały odzyskanie należności. Udane nawiązanie kontaktu z dłużnikiem to początek negocjacji prowadzonych przez profesjonalnych windykatorów w imieniu klienta celem ustalenia akceptowalnego przez obie strony terminu spłaty zaległej płatności. W trakcie tych rozmów windykatorzy dbają o interesy wierzyciela nie tylko starając się uzyskać jak najszybszą zapłatę długu, ale również dbając o zachowanie dobrych relacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki temu, że firma windykacyjna nie jest zaangażowana w sprawę emocjonalnie – argumenty o takim charakterze nie pojawiają się w ogóle w trakcie rozmów dotyczących spłaty długu. Istotą negocjacji jest wypracowanie satysfakcjonującego dla wierzyciela i dłużnika kompromisu bazując na faktach i konkretach.

Takie podejście przekłada się na wysoką skuteczność działań windykacyjnych – w Payhelp wynosi ona 73% dla etapu przedsądowego i 83% sukcesów w sprawach toczących się w sądach. Co równie istotne, z dłużnikami zawsze rozmawiają windykatorzy z ogromnym doświadczeniem, szeroką wiedzą ekspercką i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Dużą pomocą dla specjalistów Payhelp jest także odpowiednie zaplecze techniczne w postaci dedykowanych narzędzi wspomagających windykację niezależnie od etapu, na jakim w danej chwili prowadzone są negocjacje.

Metody odzyskiwania należności

Działania podejmowane wobec dłużników celem odzyskania należnych wierzycielowi pieniędzy można podzielić na dwie zasadnicze grupy: windykację miękką (czyli polubowną) oraz windykację twardą (sądową). Odzyskiwaniem należności może się zajmować bezpośrednio sam wierzyciel, ale możliwe jest także skorzystanie z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej, która będzie prowadzić windykację w imieniu i na rzecz każdego ze swoich klientów. W Polsce funkcjonują zarówno firmy oferujące usługi windykacyjne w konkretnym zakresie (np. wyłącznie windykację polubowną), jak i takie, które zajmują się windykacją także na etapie sądowym. Payhelp należy do tej drugiej grupy, choć – jak podkreślają przedstawiciele firmy – głównym obszarem działań jest windykacja przedsądowa. 

Windykacja polubowna (miękka)

Działania na etapie polubownym podejmuje się wobec dłużników, którzy zalegają z zapłatą względnie krótko, a podstawowym celem tego rodzaju windykacji jest przekonanie dłużnika do tego, by dobrowolnie spłacił dług bez wchodzenia na drogę sądową. Negocjacje są na tym etapie prowadzone w dobrej wierze, choć oczywiście z nastawieniem na odzyskanie od dłużnika pełnej kwoty zaległości. To właśnie na tym etapie specjaliści Payhelp odzyskują większość obsługiwanych przez nich długów.

wezwanie do zapłaty

Jedno z podstawowych narzędzi stosowanych w windykacji do przekazania dłużnikowi informacji dotyczących istnienia długu, jego wysokości oraz wymaganym przez wierzyciela sposobie i terminie spłaty. Pod względem formalnym musi spełniać wymagania określone ustawowo w Kodeksie Cywilnym, w przeciwnym razie jest uznawane za sporządzone nieprawidłowo. Co ważne, wezwanie do zapłaty może mieć formę tradycyjnej korespondencji (list), ale także można je wysłać drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS. Każda z wymienionych form ma równoważną moc prawną.

Pod względem zakresu i rodzaju informacji zawartych w wezwaniu do zapłaty wyróżnia się pisma o charakterze wyłącznie informacyjnym (wezwanie do zapłaty), pisma informujące o chęci skierowania przez wierzyciela sprawy na drogę sądową (przedsądowe wezwanie do zapłaty) lub pisma informujące o wejściu na drogę sądową w przypadku dalszego uchylania się przez dłużnika od spłaty długu (ostateczne wezwanie do zapłaty). Jeżeli sprawa rzeczywiście trafi do sądu, dłużnik musi liczyć się z możliwością otrzymania sądowego wezwania do zapłaty.

windykacja telefoniczna

Drugim z najczęściej stosowanych w windykacji polubownej narzędzi jest kontakt telefoniczny z dłużnikiem. Celem windykatora jest ustalenie terminu i warunków zapłaty należności, jednak dopiero po upewnieniu się, że negocjacje są prowadzone rzeczywiście z dłużnikiem, a nie z osobą postronną. W trakcie rozmowy telefonicznej windykatorzy starają się nie tylko uzyskać termin spłaty długu, ale również uświadamiają dłużnikowi, jakie konsekwencje może mieć uchylanie się od zapłaty.

windykacja terenowa

Ostatnim z dostępnych rozwiązań na etapie polubownym jest osobista wizyta windykatora lub wierzyciela w siedzibie dłużnika. Cel takiej wizyty jest taki sam, jak w przypadku negocjacji telefonicznych – uzyskanie terminu spłaty na warunkach wynegocjowanych przez strony. Co bardzo ważne, windykator w trakcie takiej wizyty pełni rolę pełnomocnika wierzyciela, nie ma zatem uprawnień komornika ani nie może sobie ich rościć! Ujmując rzecz prościej: obawa przed wizytą windykatora jest całkowicie nieuzasadniona, ponieważ nie może on zająć majątku na poczet spłaty długu ani w żaden sposób zastraszać czy nękać dłużnika. Warto mieć ten fakt na uwadze, ponieważ wielu polskich przedsiębiorców unikając kontaktu osobistego z windykatorem terenowym tak naprawdę zamyka sobie furtkę do polubownego rozwiązania problemu ze spłatą należności na rzecz wierzyciela. Powód jest prosty: najczęściej windykacja terenowa to ostatnia próba odzyskania długu podejmowana przez przedsiębiorcę przed przekazaniem sprawy do sądu.

Windykacja twarda

Twarda windykacja rozpoczyna się tam, gdzie windykacja polubowna się kończy – czyli w chwili, gdy wierzyciel kieruje sprawę na drogę sądową, aby uzyskać prawomocny nakaz zapłaty. Dokument ten zobowiązuje dłużnika do uregulowania zarówno samej kwoty zaległej zapłaty, jak i wszelkich naliczonych od niej odsetek ustawowych oraz dodatkowych kosztów. Częstym zabiegiem, z którego korzysta wielu wierzycieli na tym etapie, jest dodatkowe przekazanie informacji o istniejącym długu do rejestrów niesolidnych dłużników lub wystawienie długu na sprzedaż w ramach jednej z funkcjonujących w Polsce giełd długów.

sądowe odzyskiwanie długów

Każdy wierzyciel, który chce starać się o odzyskanie zaległej zapłaty na drodze sądowej, musi pamiętać, że zgodnie z polskim prawem długi mogą ulec przedawnieniu. W praktyce oznacza to, że zwłoka w skierowaniu sprawy do sądu działa na niekorzyść wierzyciela, a zatem wszelkie formalności warto załatwiać jak najsprawniej. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, że zazwyczaj postępowania sądowe są długotrwałe (pandemia koronawirusa bardzo mocno spowolniła pracę polskich sądów), ale uzyskany w ich wyniku wyrok i nakaz zapłaty może być podstawą dla egzekucji komorniczej.

windykacja komornicza

Jeśli wszystkie inne metody odzyskania długu zawiodą, wierzyciel może próbować odzyskać pieniądze od dłużnika za pośrednictwem komornika. Co bardzo ważne, w przypadku tej drogi obowiązkiem wierzyciela jest wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji komornikowi źródeł majątku dla działań egzekucyjnych. Stawki kosztów komorniczych zostały określone w bieżącym ustawodawstwie i są to jednolite stawki 10% lub 3% dla stawki po szybszej spłacie, przy czym nie ma znaczenia, z jakiego źródła zostały wyegzekwowane środki.

Giełdy wierzytelności

Uporczywie zalegający z płatnościami partnerzy biznesowi powinni mieć na uwadze, że przedsiębiorca-wierzyciel może zechcieć skorzystać z możliwości sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem jednej z funkcjonujących w naszym kraju giełd długów. Wbrew pozorom jest to skuteczne narzędzie windykacyjne, ponieważ giełdy takie są publiczne, tak więc do informacji dotyczących danego zadłużenia ma dostęp w zasadzie każdy, w tym obecni oraz potencjalni kontrahenci przedsiębiorcy-dłużnika. Znalezienie się na giełdzie długów może skutkować utratą reputacji oraz zaufania ze strony obecnych kontrahentów dłużnika, a dodatkowo naraża dalsze prowadzenie przez niego działalności na spore utrudnienia związane z upublicznieniem długu. Co ważne, giełdy długów są używane także jako narzędzie do weryfikacji kontrahentów (zwłaszcza nowych) pod kątem wypłacalności i rzetelności płatniczej.

Skup długów

Tego rodzaju działalność ogniskuje się wokół pozyskiwania nieuregulowanych wierzytelności za niewielki procent ich wartości nominalnej, a następnie odzyskanie zaległości w pełnych kwotach wraz z odsetkami oraz kosztami windykacji. Skupowane są nie tylko długi osób fizycznych, ale również przedsiębiorstw, co dla wierzyciela mającego problem z odzyskaniem od dłużnika pieniędzy może być dobrą alternatywą dla działań windykacyjnych.

Sprzedaż długu podmiotowi skupującemu takie zobowiązania pozwala bowiem odzyskać określoną część zaległości bez żadnego wysiłku i bez kosztów, ale trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy dług jest równie interesujący dla skupujących. Najlepiej „sprzedają się” zadłużenia, które są bezsporne i niemożliwe do podważenia oraz takie, które są zabezpieczone i da się je wyegzekwować. Nawet jednak w takim przypadku wierzyciel może liczyć jedynie na relatywnie niewielki ułamek kwoty, na jaką opiewa cała zaległość.

Bazy i rejestry dłużników

Weryfikacja wiarygodności finansowej kontrahentów, z którymi przedsiębiorca zamierza podjąć współpracę, to dziś jedna z podstawowych czynności w nowoczesnym biznesie. Jedną z możliwości są wspomniane już wyżej giełdy długów, ale to nie wyczerpuje dostępnych opcji, w Polsce funkcjonuje bowiem wiele rejestrów i baz dłużników. Niektóre są darmowe, za dostęp do innych należy zapłacić, jednak zawsze są to kwoty w zasadzie symboliczne i zdecydowanie niższe niż te, które przedsiębiorca mógłby stracić po wejściu we współpracę z niesolidnym partnerem biznesowym.

Do instytucji gromadzących dane dłużników zaliczamy w Polsce przede wszystkim następujące rejestry i bazy:

 • Biuro Informacji Kredytowej, gdzie gromadzone są dane dotyczące istniejących kredytów oraz ich spłat. Przedsiębiorca może w BIK zweryfikować wyłącznie swoje zadłużenie wobec innych, co oznacza, że dostęp do danych o długach ma jedynie sam dłużnik oraz określone instytucje finansowe;
 • Krajowy Rejestr Długów, który obejmuje zadłużenia przekraczające 200 zł dla osób prywatnych oraz 500 zł dla przedsiębiorstw. Zarejestrowani użytkownicy mogą sprawdzić własne zadłużenia, mają także dostęp do informacji o długach innych przedsiębiorców umieszczonych w KRD;
 • Biuro Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”, w którym gromadzone są informacje o długach osób prywatnych oraz przedsiębiorców, ale wyłącznie dla kwot przekraczających 200 zł i zaległych przez ponad 30 dni. Ta baza posiada dostęp do danych umieszczonych w BIK oraz w bazach Związku Banków Polskich;
 • Biuro Informacji Gospodarczej „ERIF”, które zawiera informacje na temat zadłużeń przedsiębiorców i osób prywatnych, przy czym gromadzi się tu także dane dotyczące terminowo spłacanych zobowiązań. Z tego względu baza ERIF może przydać się do pozytywnej weryfikacji kontrahenta;
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, gdzie przechowywane i gromadzone są dane na temat pełnej (pozytywnej i negatywnej) historii płatniczej zgłoszonych podmiotów gospodarczych i osób prywatnych. Każdy zarejestrowany użytkownik ma pełny dostęp do danych dowolnego innego zarejestrowanego w tej bazie użytkownika;
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, która zawiera informacje dotyczące firm i osób prywatnych mających zaległości w zobowiązaniach telekomunikacyjnych;
 • Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, gdzie rejestruje się niewypłacalnych przedsiębiorców, a także dłużników alimentacyjnych mających zaległości w płatnościach przez ponad 6 miesięcy.

Poza wymienionymi bazami i rejestrami można również skorzystać z danych znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym (m.in. sprawozdania podatkowe oraz postępowania egzekucyjne), CEiDG (dokumenty finansowe przedsiębiorstw) oraz Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

Rzeczywiste koszty profesjonalnej windykacji

Jak już wspominaliśmy, przekonanie o niezwykle wysokich kosztach usług profesjonalnych firm windykacyjnych nie ma z rzeczywistością zbyt wiele wspólnego, ponieważ znacznie większe koszty ponosi przedsiębiorca próbujący samodzielnie odzyskiwać długi od nieterminowych płatników. Rzecz jasna istnieją na rynku firmy windykacyjne, które każą sobie słono płacić za odzyskiwanie długów, jest to jednak margines – zdecydowana większość proponuje rozsądnie skalkulowane ceny.

Coraz częstszy jest też w windykacji model biznesowy stosowany m.in. przez Payhelp, tzn. rozliczenie oparte na success fee, czyli niewielkiej prowizji naliczanej przez firmę windykacyjną dopiero po skutecznym odzyskaniu długu i wyłącznie od realnie odzyskanej kwoty.

W przypadku Payhelp opłaty te wynoszą odpowiednio 11,9% na etapie polubownym i 17,9% na etapie sądowym, natomiast rejestracja na platformie i obsługa niespłaconych faktur są dla klientów całkowicie darmowe. W tym kontekście trudno obronić twierdzenia o zbyt wysokich cenach usług za profesjonalną windykację, która nie tylko zapewnia odzyskanie długów, ale także dba o zachowanie dobrych relacji między wierzycielem a dłużnikiem.

Firma windykacyjna – czym się zajmuje?

Podstawowy zakres działalności praktycznie każdej firmy windykacyjnej to odzyskiwanie długów w imieniu swoich klientów. Należy jednak pamiętać, że profesjonalna firma windykacyjna nigdy nie ucieka się do praktyk niezgodnych z prawem: prawdziwi zawodowcy zawsze działają zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Windykacyjnych i dbają o poszanowanie godności dłużnika na każdym etapie negocjacji dotyczących spłaty długu. Co jeszcze ważniejsze, zawodowi windykatorzy niejednokrotnie stają się bezstronnymi mediatorami podczas takich negocjacji, ułatwiając skonfliktowanym partnerom biznesowym dojść do porozumienia.

Nowoczesne firmy windykacyjne prowadzą również działania o charakterze edukacyjnym, wskazując możliwości oraz sposoby prowadzenia działalności tak, by do minimum ograniczyć szansę na wystąpienie zadłużeń. Dobrym przykładem takiego podejścia jest prowadzona przez Payhelp kampania „Nie proś się o swoje” oraz liczne wpisy na blogu platformy Payhelp, gdzie przedsiębiorcy mogą zapoznać się z wieloma przydatnymi informacjami (np. o prawnych aspektach prowadzenia firmy czy sposobach zarządzania finansami w kontekście utrzymania płynności finansowej).

Jakie możliwości ma windykator?

Wielu polskich przedsiębiorców wierzy w dość rozpowszechniony w społeczeństwie mit, który mówi, że windykatorzy działają zgodnie z zasadą „wszystkie chwyty dozwolone”, a ich jedynym celem jest za wszelką cenę odebrać pieniądze od dłużnika nawet wtedy, gdy ten ma ich niewiele lub wcale. To jednak kolejna legenda, którą należy włożyć między bajki, ponieważ każda osoba pracująca w profesjonalnej firmie windykacyjnej musi wykonywać swoje obowiązki służbowe w granicach dopuszczonych przez obowiązujące w naszym kraju przepisy.

Przekłada się to na fakt, iż windykatorzy działający na etapie przedsądowym skupiają się głównie na przedstawieniu dłużnikowi konsekwencji dalszej zwłoki w spłacie długu oraz na wynegocjowaniu z nieterminowym płatnikiem realnej daty zapłaty tak, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela w tym zakresie.

Windykatorzy nigdy nie mogą także wejść do siedziby dłużnika ani do jego domu bez pozwolenia, nie mają również prawa zabierać jakichkolwiek przedmiotów ani tym bardziej pieniędzy jako zabezpieczenia spłaty długu – takie uprawnienia w Polsce posiadają wyłącznie komornicy w ściśle przewidzianych przez odnośne przepisy sytuacjach. Windykator nie może również ujawniać żadnych informacji na temat sytuacji finansowej dłużnika osobom trzecim, czyli takim, których dług nie dotyczy w sposób bezpośredni.

Profesjonalni windykatorzy, powtórzmy to jeszcze raz, zawsze działają etycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zachowują Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych i dbają o poszanowanie godności dłużnika.

Rozłożenie długu na raty – czy to możliwe?

Każdy dłużnik, który zastanawia się, czy da się jego zadłużenie rozłożyć na raty i spłacać je w częściach, musi pamiętać, że choć technicznie jest to możliwe, to na regulację zaległej płatności w ratach musi za każdym razem wyrazić zgodę wierzyciel. Jeśli nie widzi on w tym problemu, ratalna spłata długu jest jak najbardziej możliwa.

Co istotne, jeśli odzyskaniem zaległości zajmuje się firma windykacyjna, zazwyczaj dąży ona do uzyskania spłaty całości zadłużenia jak najszybciej. Specjaliści z Payhelp podkreślają jednak, że w sytuacji, gdy jest oczywiste, że dłużnik chce spłacić swoje zobowiązanie, ale nie ma możliwości, by uregulować je jednorazowo, a może spłacać w częściach, to warto mu taką ratalną spłatę umożliwić. Dzięki temu wierzyciel musi wprawdzie nieco dłużej czekać na pieniądze, ale może liczyć na to, ze odzyska należną mu kwotę w całości.

W jaki sposób można wyjść z długów?

Dzięki radykalnym i niezwykle korzystnym dla dłużników (zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych) zmianom w polskich przepisach prawa na przestrzeni ostatnich lat, skutecznie wyjść z długów można obecnie na wiele sposobów. Przede wszystkim możliwe jest skorzystanie z narzędzi restrukturyzacyjnych, które pozwalają zadłużonemu przedsiębiorcy utrzymać firmę na rynku i nie likwidować działalności, a dopiero gdy ta opcja zawiedzie, wdraża się procedury upadłościowe.

Polscy przedsiębiorcy borykający się z problemem nieterminowych płatności ze strony kontrahentów mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia jednej z firm windykacyjnych działających na rodzimym rynku. Warto postawić na specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie praktyczne, ponieważ przekłada się to nie tylko na większą skuteczność podejmowanych działań, ale również na ich jakość i koszty.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych możliwościami i korzyściami, jakie daje nawiązanie współpracy z firmą windykacyjną, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Payhelp, gdzie można uzyskać więcej informacji na ten temat.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki