Kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie odbędzie się 25 marca. Poniżej znajdziecie porządek obrad.

REKLAMA

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2020 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Sprawozdanie z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.
 4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2020 r.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Młodzi w nowej rzeczywistości” w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2021 roku.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Jaworzna na lata 2021 – 2025.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w 2021 roku.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna.
 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 18. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -
Zewnętrzne linki