REKLAMA

Jednym z czynników mającym wpływ na konkurencyjność firmy jest bezpieczeństwo pracowników. Wydawałoby się, że to sprawa oczywista, jednak wielu przedsiębiorców zdaje się o tym zapominać. Sprawa zaczyna mieć znaczenie dopiero w momencie niemożności skutecznego wzięcia udziału w przetargu, lub podpisywania umowy mającej wpływ na długofalową strategię rozwoju przedsiębiorstwa. Gwoli usprawiedliwienia trzeba dodać, że pewne niedociągnięcia w kwestii ochrony pracowników wynikają z niewiedzy, nie zaś złej woli przedsiębiorców. Warto zatem przedstawić w sposób przystępny stanowisko ustawodawcy w tej sprawie.

Bezpieczeństwo pracownika

Mimo obowiązkowego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie daje się skutecznie wyeliminować błędów czynnika ludzkiego. Nader często robotnik pochłonięty powierzonym mu zadaniem nie zwraca uwagi na otaczające go zagrożenia. Z tego powodu wydane zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, uściślające przepisy BHP w zakresie odzieży ochronnej. Przepisy wyszczególniają poszczególne rodzaje odzieży pod kątem typów produkcji. Innymi słowy, inne wymagania dotyczą np. przemysłu chemicznego, inne stosowane są w budownictwie. Co do zasady, uwzględniono i sklasyfikowano niebezpieczeństwa czyhające na pracownika wykonującego określone zadania. Nałożony także został na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi nieodpłatnie odzieży roboczej, w tym obuwia w dwóch przypadkach:

 • jeżeli odzież własna może ulec zniszczeniu;

 • jeżeli wymagają tego specyficzne warunki technologiczne, sanitarne i BHP.


Budownictwo w pierwszym szeregu zagrożeń

Jak wynika z raportu Deloitte, w branży budowlanej zatrudnionych jest około 700 tysięcy osób. Dotyczy to także podmiotów podwykonawczych. To oznacza, że sprawy BHP w tym sektorze gospodarki należy potraktować szczególnie poważnie, tym bardziej że daje się zauważyć stały trend wznoszący w ilości powstawania nowych przedsiębiorstw. Wracając do wspomnianego wcześniej rozporządzenia, jest rzeczą niemożliwą, by odzież własna pracownika nie uległa zniszczeniu, choćby ze względu na specyfikę wykonywanych prac. Pełne zaopatrzenie w odpowiednie środki zabezpieczające oferuje hurtownia BHP.

Obowiązki zatrudniającego:

 • dostarczenie nieodpłatne odzieży i obuwia ochronnych wraz z instrukcją użytkowania;

 • uzyskanie zgody od pracownika na korzystanie z dostarczonej odzieży i obuwia;

 • zapewnienie właściwości ochronnych wydanych środków;

 • czyszczenie i konserwacja odzieży;

 • wypłata ekwiwalentu za środki ochronne i ich czyszczenie, w przypadku kiedy pracownik podejmuje się wymienionych czynności we własnym zakresie.

Należy w tym miejscu dodać, że odzież i obuwie ochronne nabyte przez pracownika musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa określone w stosownych przepisach.

W przypadku robotników budowlanych są to;

 • spodnie z długimi nogawkami;

 • obuwie z wkładkami uniemożliwiającymi przebicie, podeszwą antypoślizgową oraz czubkami wzmocnionymi;

 • kamizelka ochronna;

 • kask ochronny;

 • okulary ochronne;

 • rękawice robocze;

 • środki ochronne przewidziane na danym stanowisku np. nauszniki, szelki bezpieczeństwa, rękawice ochronne.

Obuwie ochronne

Niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników sektora budowlanego, jest prawidłowe zabezpieczenie stóp. Z tego powodu należy zapoznać się z przepisami określającymi, jakie klasy obuwia roboczego będą odpowiednie z uwagi na wymogi stanowiska pracy – https://pol-paw.pl/klasy-obuwia-roboczego-i-ochronnego-n-91.html. Brane są pod uwagę wymogi technologiczne, sanitarne i higieniczne. W przypadku robót budowlanych obuwie powinno zabezpieczać przed przebiciem stopy, poślizgiem oraz zmiażdżeniem palców. W okresie zimowym wskazane jest także zabezpieczenie przed utratą ciepła.

Na koniec warto przypomnieć, że wszelkie wydatki poniesione na rzecz bezpieczeństwa spełniają kryteria wg. których można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów, zarówno w przypadku płatników PIT, jak i CIT. Płatnicy podatku od towarów i usług mają prawo do odliczenia VAT na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów zakupu.

Sprawa bezpieczeństwa pracowników ma nie tylko istotny efekt ekonomiczny, jest także niezwykle ważna z punktu widzenia norm współżycia społecznego. Trzeba pamiętać, że załoga bezpieczna pracuje wydajniej, a ich lojalność wobec pracodawcy znacznie wzrasta.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Poz. 401).

art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.).

art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki