Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie, która dotyczyła regulaminu wynagradzania nauczycieli – wysokości wynagrodzeń, warunków przyznawania dodatków i nagród oraz płatności za godziny dodatkowe i godziny zastępstw – została unieważniona przez wojewodę śląskiego. Wg organu nadzorującego, przyjęta przez radę miejską uchwala jest niezgodną m.in. zapisami konstytucji, prawa oświatowego i kodeksu pracy.

REKLAMA

Przypomnijmy, że przygotowaną przez prezydenta miasta uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym. radni głosowali na lutowej sesji rady miejskiej.

Po weryfikacji przez wojewodę śląskiego okazało się, że uchwała nie może zostać przyjęta. Wojewoda zwraca uwagę na szereg uchybień:

  • niewłaściwy sposób określenia wysokości dodatku za warunki pracy przez radę (kwota bazowa stanowiąca podstawę do wyliczenia dodatku dla nauczycieli pracujących w warunkach trudnych i uciążliwych powinna być taka sama),
  • niewłaściwy sposób określenia wysokości dodatku motywacyjnego (oba powyższe z naruszeniem zasady równego traktowania Konstytucji RP),
  • brak określenia w sposób prawidłowy wysokości dodatku za trudne warunki pracy,
  • naruszanie ustawowych kompetencji dyrektorów szkół poprzez zawarcie w regulaminie zapisu o uzależnieniu przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole niż macierzysta dopiero po konsultacjach w dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat (ograniczenie samodzielności pracodawcy),
  • naruszanie ustawowych kompetencji dyrektorów szkół poprzez zawarcie w regulaminie zapisu o przyznaniu dodatku dla przeniesionego do innej placówki nauczyciela, gdzie regulamin narzuca zasięgniecie opinii dyrektora szkoły, z której nauczyciel został przeniesiony, przez dyrektora szkoły, w której obecnie pracuje nauczyciel (ograniczenie samodzielności pracodawcy),
  • uzależnienie przyznania dodatku motywacyjnego od przepracowania przez nauczyciela danego okresu w danej szkole (naruszenie zasady równego traktowania Konstytucji RP),
  • rada miasta nie może określać, kiedy dodatki, jako składniki wynagrodzenia, powinny być wypłacane
  • rada miasta nie może ustalać, kiedy nauczyciel zachowuje prawo lub traci uprawnienie do wynagrodzenia za niezrealizowane ponadwymiarowe godziny.

W związku z powyższym, uchwała została uznaną przez wojewodę za nieważną w całości.

Urząd miejski może się odwołać od orzeczenia w ciągu 30 dni.

 

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki