Rozbudowa węzła autostrady A4 w Byczynie zabierze im teren i źródło utrzymania

Temat rozbudowy węzła Autostrady A4 w Byczynie powraca. Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy Jaworzna z dzielnicy Cezarówka Dolna, z prośbą o interwencję w sprawie planowanej inwestycji, jaką jest budowa węzła autostradowego „Byczyna”, łączącego autostradę A4 Katowice- Kraków z Drogą Krajową 79.

Autostrada A4, interwencja
REKLAMA

Jak powiedzieli nam mieszkańcy, którzy są mocno rozgoryczeni całą sytuacją, pod budowę tego węzła zabierają im tereny prywatne. Wśród mieszkańców są również przedsiębiorcy, którzy przy ulicy Krakowskiej prowadza działalność, i to od wielu lat. To ich jedyne źródło utrzymania i jedyny dochód.

Zabiera nam się prawie cały teren, na którym prowadzimy swoją działalność. Nie ma żadnych konkretnych informacji. Gdyby nie to ze Stalexport odpowiedział na nasze pismo, Urząd Miasta Jaworzno, w ogóle się tym nie zainteresował, a przede wszystkim mami mieszkańcami. Cały czas jesteśmy odwoływani, kierowani, by kontaktować się ze Stalexport, a przecież to na ich terenie wszystko się dzieje, przecież tu mieszkają ludzie, jaworznianie, którzy liczą na pomoc i wsparcie władz swojego miasta.– powiedziała mieszkanka Cezarówki.Są mocno zaniepokojeni brakiem zainteresowania ze strony władz miasta pracami projektowymi związanymi z budową tegoż węzła.

Mieszkańcy wiedzą, że firma Stalexport nie ma zamiaru rezygnować z inwestycji budowy węzła, a co za tym idzie, wprowadzenia niekorzystne dla mieszkańców Jaworzna. Przedsiębiorcy, będą musieli zamknąć swoje działalności.

Jak poinformowali nas mieszkańcy, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, zwracali się do Władz Miasta Jaworzna, oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, jednak nie uzyskali wsparcia i propozycji pomocy. Sprawą zainteresował się jednak pan Paweł Bańkowski.

Uważam, że władze miasta powinny w pierwszej kolejności zorganizować takie otwarte spotkania z inwestorem, czyli ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska i reprezentować interesy swoich mieszkańców i występować w ich obronie. – oznajmił pan Paweł Bańkowski.


Zapytaliśmy również Urząd Miasta w Jaworznie, co sądzi o tej sprawie. Taką otrzymaliśmy odpowiedź:

Gmina zawsze wspiera Mieszkańców w ich słusznych sprawach. Inwestorem jest STX, postępowanie środowiskowe prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, o inwestycji informowały wszystkie lokalne media oraz urzędy, które prowadzą postępowanie. STX ma umowę podpisaną z ministrem właściwym do spraw transportu, umowa jest tajna, Gmina Jaworzno wytoczyła proces o jej odtajnienie i-niestety – pomimo wygranej w pierwszej instancji Sąd Apelacyjny uchylił jej odtajnienie. Nadzór nad realizacją umowy koncesyjnej sprawuje katowicki oddział GDDKiA. Gmina Jaworzno NIE jest stroną w żadnej sprawie związanej ze STX. Gmina Jaworzno wielokrotnie publikowała informacje o planach STX i negatywnym stosunku Gminy do tych projektów.Do sprawy odniósł się również Rafał Czechowski, rzecznik Stalexport Autostrada Małopolska S.A. poniżej publikujemy odpowiedź:

Rozbudowa Węzła Byczyna jest jednym z obowiązków koncesjonariusza autostrady A4 Katowice – Kraków, zapisanych w umowie na zarządzanie i rozwój tej drogi. Nie jest więc inicjatywą prywatnego podmiotu, ale zobowiązaniem wobec instytucji publicznej. Niezależenie od tego, projektując rozbudowę poszukiwaliśmy rozwiązań, które w możliwie najmniejszym stopniu wpłyną na środowisko i których ingerencja w życie mieszkańców będzie ograniczona. Służy temu przejrzystość procesu i dostęp do informacji, dlatego przedstawiciele naszej firmy jako inwestora uczestniczyli na etapie koncepcyjnym w spotkaniach zorganizowanych przez władze Jaworzna oraz Chrzanowa, gdzie odbywały się one także z udziałem mieszkańców.

Z tych samych pobudek pozostajemy w kontakcie z osobami, które z różnych powodów zwróciły się do nas w sprawach związanych z rozbudową Węzła Byczyna. W miarę możliwości uwzględniamy też wnioski mieszkańców, czego przykładem jest przeprojektowanie drogi pomocniczej wzdłuż planowanej nowej jezdni przy ul. Krakowskiej w Jaworznie i poszerzenie jej z 3,5 do 5 m szerokości, co umożliwi ruch towarowy na potrzeby jednej z osób prowadzących w tym miejscu działalność gospodarczą.

Przyjęty wariant rozbudowy Węzła Byczyna jest jednym z trzech rozpatrywanych rozwiązań. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach podzieliła nasz pogląd, że wpływ inwestycji w tym kształcie na środowisko będzie najmniejszy – stąd decyzja o jego wyborze. Jest to także wariant wymagający przejęcia przez GDDKiA najmniejszej liczby zamieszkałych nieruchomości.

Dla całości spraw związanych z podobnymi inwestycjami ważne jest, że postępowania administracyjne związane z tą inwestycją obejmują informowanie mieszkańców o podejmowanych decyzjach przez odpowiednie instytucje, jakkolwiek nie jest rolą inwestora ocena adekwatności przyjętych w procedurze administracyjnej środków komunikacji. W każdym razie ostatnio, w ramach postępowania środowiskowego, urzędy miasta w Jaworznie i w Chrzanowie udostępniały do publicznej wiadomości obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W kolejnym etapie w podobnej formie zostaną przekazane informacje o decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach. Z dostępnej nam korespondencji wiemy, że zainteresowani sprawą mieszkańcy kontaktują się z zaangażowanymi instytucjami otrzymując indywidualne wyjaśnienia.

Mieszkańcy są bezsilni i mocno zaniepokojeni całą sytuacją. Czy będą musieli zamknąć swoja działalność? Oto jest pytanie.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki