OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Jaworznie

REKLAMA

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 741oraz uchwały nr XIX/264/2020 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 6 kwietnia 2020 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” w Jaworznie, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym przedstawionym poniżej, w dniach od 28 maja do 29 czerwca 2021 rw dni robocze w godzinach pracy urzędu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 z zachowaniem obowiązujących aktualnie wymogów sanitarnych po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 326181621.

Z projektem planu można zapoznać się również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM. Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. d16 czerwca 2021 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2021 r. do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

– na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.

– lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej ,za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne, budownictwo, zabytki. Równocześnie informuję, że szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne  /  Ochrona danych osobowych.

Równocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem WOOŚ.410.491.2020.PB z 22 grudnia 2020 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie Opinią Sanitarną NS/NZ/522/15-1/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu zmiany planu: tel. 32 6181621 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl

Prezydent Miasta Jaworzna

Paweł Silbert

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

3 KOMENTARZE