Kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie odbędzie się 27 maja. Poniżej znajdziecie porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Jaworznie z 25 lutego oraz 22 kwietnia 2021r.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Jerzemu Zamarlikowi.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania pośmiertnie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Panu Lucjanowi Fudale.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Jaworzna w 2020 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. miasta Jaworzna.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2021-2034.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie za 2020 rok.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r. znak: NPII.4131.1.454.2021.
 14. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 15. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -

Zewnętrzne linki