Gmina szykuje się na większe wydatki budżetowe i szuka pieniędzy w kieszeni mieszkańców. Proponowane stawki podatków od nieruchomości na rok 2022 będą zwiększone do maksymalnych możliwych progów.

Radni będą podejmować decyzję o wprowadzeniu nowych stawek na sesji Rady miasta, która odbędzie się 25 listopada 2021 roku.

REKLAMA

W uzasadnieniu urzędu miasta czytamy:

(…) Mając na uwadze niepewność, co do skutków na dochody gminy nowych rozwiązań prawnych, ich wpływu na ceny towarów i usług, stopy procentowe, już dziś wiadomo, że należy zaplanować większe wydatki w porównaniu z rokiem bieżącym, w wielu obszarach związanych z realizacją zadań własnych. Konieczne jest zatem urealnienie dochodów jakie ustawowo gmina może pozyskać. Powyższy projekt uchwały pozwoli na większe, o 2,2 mln dochody z tego tytułu, w stosunku do roku 2021, co wg danych z bazy podatkowej na wrzesień 2022 oznacza, że do projektu budżetu może zostać wprowadzona kwota w wysokości 105 mln. 

https://bip.jaworzno.pl/a,40229,porzadek-obrad-sesji-zwolanej-na-25-listopada-2021-roku.html

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w ujęciu tabelarycznym

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Stawki na 2020 Stawki na 2021 Podwyżka w ubiegłym roku Planowana stawka na 2022 Planowana podwyżka na 2022
1. Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,95 zł 0,99 zł 0,04 zł 1,03 zł 0,04 zł
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  
i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,80 zł 4,80 zł 0,00 zł 5,17 zł 0,37 zł
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,50 zł 0,50 zł 0,00 zł 0,54 zł 0,04 zł
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 3,15 zł 3,28 zł 0,13 zł 3,40 zł 3,27 zł
2. Od budynków lub ich części:  
– mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,81 zł 0,81 zł 0,00 zł 0,89 zł 0,08 zł
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich  
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,90 zł 24,84 zł 0,94 zł 25,74 zł 0,90 zł
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,18 zł 11,62 zł 0,44 zł 12,04 zł 0,42 zł
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,87 zł 5,06 zł 0,19 zł 5,25 zł 0,19 zł
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,05 zł 8,05 zł 0,00 zł 8,68 zł 0,63 zł

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jaworzno.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Jaworzno
1.Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: 2021 2022 Różnica
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 432,00 zł 912,00 zł 480,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 708,00 zł 1 521,00 zł 813,00 zł
c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton 852,00 zł 1 824,00 zł 972,00 zł
2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczanej masie całkowitej – równej lub wyższej niż 12 ton 3 228,00 zł 3 483,00 zł 255,00 zł
3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów – od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 344,00 zł 2 130,00 zł 786,00 zł
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:  
a) równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie 2 496,00 zł 2 694,00 zł 198,00 zł
b) powyżej 36 ton 3 192,00 zł 3 483,00 zł 291,00 zł
5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 900,00 zł 1 824,00 zł 924,00 zł
6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  
a) równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie 1 908,00 zł 2 130,00 zł 222,00 zł
b) powyżej 36 ton 2 496,00 zł 2 694,00 zł 198,00 zł
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  
a) mniejszej niż 22 miejsca 1 656,00 zł 2 154,00 zł 498,00 zł
b)równej lub większej niż 22 miejsca 1 800,00 zł 2 724,00 zł 924,00 zł

 

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE