Sesja Rady Miasta – podatki i pensja prezydenta w górę

Lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

REKLAMA

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2022 rok.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2022-2024.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2022-2024.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2021 r.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych na 2022 rok pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem oraz pojazdów posiadających napęd elektryczny lub hybrydowy.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia w 2021 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Jaworznie.
14. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
15. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki