Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o planowanym naborze wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach:

REKLAMA

1) projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (V)” Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 3 dotacje, dla osób spełniających przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

• długotrwale bezrobotnych*
• o niskich kwalifikacjach**
• niepełnosprawnych
• niekwalifikujących się do żadnej z grup objętych projektem – (osób niebędących: osobami niepełnosprawnymi, o niskich kwalifikacjach lub długotrwale bezrobotnymi)

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

* za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad:

6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,
12 miesięcy w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej

** obejmuje osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym i średnim

Dofinansowania udzielane będą do wysokości posiadanych przez tut. Urząd środków na ten cel.

2) Fundusz Pracy – 1 dotacja

Przewidywana kwota dotacji – do wysokości 22.000,00 zł

Wnioski można składać w terminie od dnia 17 grudnia 2021 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.

Wnioski, które wpłyną przed ogłoszonym naborem lub po jego zakończeniu nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski należy złożyć:
1) do skrzynki (oznaczonej „PUP”) znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Pracy w Jaworznie lub

2) pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno (za datę złożenia wniosku przesłanego pocztą tradycyjną uznaje się datę stempla pocztowego) lub

3)przesyłką kurierską (za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie) lub

4) w formie elektronicznej z certyfikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem ePUAP (Profil Zaufany).

Korzystając z serwisu www.praca.gov.pl wniosek należy złożyć poprzez Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu ►Pismo do Urzędu (PSZ-PU)

Wnioski wypełnione nieczytelnie, niekompletne, nieprawidłowo sporządzone w tym złożone bez wymaganych załączników nie będą uwzględnione do dalszej realizacji.

Po dokonaniu pozytywnej oceny formalnej wnioski zostaną skierowane do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków.

Po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków, zostanie sporządzona lista rankingowa. W przypadku wniosków, które otrzymały taką samą liczbę punktów, decydować będzie przynależność do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na dzień złożenia wniosku, a w dalszej kolejności czas pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych (liczony od ostatniej rejestracji).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 61 81 903 / 904

źródło: PUP Jaworzno

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki