Kolejna zdalna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie odbędzie się 31 marca. Poniżej znajdziecie porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Jaworzna za rok 2021 dotycząca renty planistycznej oraz roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Sprawozdanie z realizacji programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2021-2030.
 5. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2021 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2021 r.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Jaworzna na lata 2022 – 2025.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2022 roku.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2022 r.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 1 w Jaworznie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargów, samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, niezabudowanej działki nr 176/20 w obr. geod. 1024 m. Jaworzna, stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy ulicy Dąb, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej pomiędzy ulicami Towarową i Piłsudskiego, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanej nieruchomości gminnej, położonej przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, w celu prowadzenia działalności statutowej.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Jaworzno.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w 2022 roku.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/477/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazwy Rondo Praw Kobiet.
 25. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 26. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki