REKLAMA

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę różne obowiązki względem zatrudnionych pracowników. Jednym z nich jest prowadzenie systematycznych szkoleń w zakresie BHP. Mają one przygotować personel do bezpiecznego wykonywania swoich zadań. Jak można podzielić szkolenia BHP?

Szkolenia BHP – główne rodzaje

Organizacja szkoleń BHP powinna służyć nie tylko spełnieniu obowiązku narzuconego przez prawo, ale również zwiększeniu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego nie warto ich traktować po macoszemu – zarówno pracodawca, jak i zatrudniony personel powinien podejść do nich rzetelnie i z zaangażowaniem. Pozwoli to ograniczyć ryzyko wystąpienia głównych zagrożeń w danym miejscu pracy. W jaki sposób dzieli się szkolenia BHP?

Szkolenie wstępne

Najczęściej jest prowadzone w formie instruktażu. Dzieli się je na:

  • szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) – zaznajamia uczestników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w: Kodeksie pracy, układach zbiorowych oraz regulaminach pracy, a także zasadami BHP panującymi w danym zakładzie. Obejmuje również zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) – zaznajamia uczestników z czynnikami środowiskowymi występującymi na danym stanowisku pracy, ryzykiem zawodowym oraz sposobami uchronienia się przed nim.

Szkolenie okresowe

Mogą przyjmować różną formę – kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Podlegają nim określone grupy zawodowe, np. osoby kierujące pracownikami czy też personel inżynieryjno-techniczny.

Szkolenia BHP można podzielić na dwie zasadnicze kategorie – wstępne i okresowe. Obowiązek ich organizacji ciąży na pracodawcy, co jednak nie oznacza, że musi on przeprowadzać je samodzielnie. Zadanie to może zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi, który dopilnuje, aby zakres szkolenia był zgodny z wymogami prawa, specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej oraz warunkami środowiskowymi panującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Zapraszamy: szkolenia bhp Nowy Sącz

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki