Wojna to dla ukraińskich dzieci i młodzieży czas wielkiej traumy. Ich codzienność została rozbita w proch, utracili radość i poczucie bezpieczeństwa. Kilkuset małych Ukraińców przebywających w Jaworznie objęto opieką, starając się pomóc im w tej niełatwej dla nich rzeczywistości.

Do Polski przyjechały tysiące ukraińskich dzieci, przejście graniczne w Medyce, marzec 2022 r. (fot. Wiktor Kornas)
REKLAMA

Ela Bigas: Ile dzieci z Ukrainy uczęszczało do jaworznickich żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, ile młodzieży z Ukrainy kształciło się w jaworznickich szkołach ponadpodstawowych?
Filip Szatanik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta: W roku szkolnym 2021/2022 do miejskiego żłobka uczęszczało – 4 dzieci, do miejskich przedszkoli uczęszczało 65 dzieci, do niepublicznych przedszkoli – 17 dzieci, i do szkół podstawowych – 175 dzieci. Ponadto 45 uczniów z Ukrainy kształciło się w jaworznickich szkołach ponadpodstawowych.

W jakich palcówkach odbywało się to kształcenie?
Uczniowie byli/są przyjmowani do miejskich przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna. Dzieci z Ukrainy uczęszczały do 16 z 20 funkcjonujących miejskich przedszkoli do różnych grup wiekowych, do oddziałów przedszkolnych w 2 z 5 szkół podstawowych oraz do 17 spośród 22 szkół podstawowych. Ponadto dla uczniów z Ukrainy zostały zorganizowane oddziały przygotowawcze:
– w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla klas I – III,
– w Szkole Podstawowej nr 5 im. Komisji Edukacji Narodowej dla klas IV – VI,
– w Szkole Podstawowej nr 6 im. Stefana Żeromskiego dla klas VII – VIII,
– w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie dla klas I-II i III-IV.

Jak przebiegały zajęcia, czy w klasach integracyjnych w języku polskim czy też zatrudniono nauczycieli ze znajomością języka ukraińskiego? Czy realizowano materiał szkół polskich?
Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy korzystają z nauki i opieki w przedszkolach lub szkołach funkcjonujących w polskim systemie oświaty na warunkach dotyczących obywateli polskich. Realizują podstawę programową zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi w polskim systemie. W oddziałach ogólnodostępnych uczniowie – uchodźcy z Ukrainy w roku szkolnym 2021/2022 korzystali z dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego, tj. 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.
W oddziałach przygotowawczych zajęcia edukacyjne prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy są wspomagani przez osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela ze znajomością języka ukraińskiego i wykazały się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie. Nauka języka polskiego odbywa się w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo – jest ustalana przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w tych oddziałach.
Ponadto dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, u których rozpoznano specjalne potrzeby edukacyjne i których rodzice wyrazili zgodę, zostali objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną – zapewniono im odpowiednie formy i metody pracy.  Dzieciom i uczniom, którzy posiadali orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zapewniono specjalną organizację nauki
i pracy.

Czy w miejscach innych niż biblioteka publiczna prowadzone są zajęcia z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy?
Planuje się od nowego roku szkolnego zorganizować we współpracy z uczelnią wyższą, w ramach środków unijnych, w kilku miejskich szkołach kursy nauki języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy – uczniów i ich rodziców oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży z Ukrainy – obecnie prowadzone są rozmowy i uzgadniane szczegóły przyszłych działań.

Jakie zajęcia w czasie wakacji proponowane są dzieciom z Ukrainy?
W okresie wakacji dzieci z Ukrainy mogą korzystać ze wszystkich zajęć proponowanych mieszkańcom przez miasto Jaworzno we wszystkich funkcjonujących placówkach oświatowych i kulturalnych.
W sierpniu, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie organizuje dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy, spotkania mające charakter integracyjny, polegające na nauce języka polskiego poprzez zabawę. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 10.30.

Jak będzie wyglądało kształcenie dzieci z Ukrainy w nowym roku szkolnym? Czy zatrudnieni zostaną nauczyciele ze znajomością języka ukraińskiego, jaki przewidziano program nauczania?
W nowym roku szkolnym kształcenie dzieci z Ukrainy będzie się odbywało jak do tej pory w przedszkolach i szkołach w oddziałach ogólnodostępnych i oddziałach przygotowawczych zgodnie z polską podstawą programową dla publicznych przedszkoli i szkół. Zgodnie z zapisami prawa dotyczącymi kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi, dla uczniów którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, Gmina organizować będzie w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego języka. Ponadto dla uczniów wymagających uzupełnienia różnic programowych Gmina organizować będzie dodatkowe zajęcia wyrównawcze.

Jakie przygotowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z Ukrainy?
Uczniowie z Ukrainy mogą korzystać z pełnej oferty zajęć, które proponowane są przez przedszkola, szkoły i placówki prowadzone przez Gminę Miasta Jaworzna.

Dziękuję za rozmowę. Ela Bigas  

Uciekający przed wojną w Ukrainie, przejście graniczne w Medyce, marzec 2022 r. (fot. Wiktor Kornas)
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki