REKLAMA

Regały magazynowe stanowią wyposażenie każdego obiektu, w którym przechowuje się towary. W celu optymalnego wykorzystania przestrzeni często stosuje się konstrukcje wysokie czy wielopoziomowe, które są narażone na duże obciążenia eksploatacyjne. Stabilność regałów oraz wynikające z niej bezpieczeństwo są podstawą, o którą należy szczególnie zadbać. Pozwala na to przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych.

Kontrole stanu regałów magazynowych – jak często?

Kontrole stanu technicznego regałów magazynowych są obowiązkowe i wynikają z zapisów normy PN-EN 15635:2008. Nie istnieją natomiast żadne przepisy, które nakładałyby na użytkownika regałów magazynowych określoną częstotliwość kontrolowania ich stanu technicznego.  Norma mówi jedynie, że przeglądy mają być wykonywane regularnie, a naprawy przeprowadzane terminowo i efektywnie. Wynika to z faktu, że wyposażenie tego typu jest eksploatowane w różnych warunkach i narażone na działanie szeregu specyficznych czynników. Dlatego to właściciel magazynu powinien określać, kiedy i z jaką częstotliwością należy przeprowadzać kontrole. Przy opracowywaniu planu przeglądów powinien kierować się czynnikami takimi jak:

  • intensywność eksploatacji regałów,
  • obciążenie,
  • rotacja towarów,
  • narażenie na uszkodzenia wynikające z pracy środków transportu wewnętrznego,
  • rodzaj konstrukcji,
  • rodzaj składowanych towarów,
  • zalecenia producenta.

Każdy z powyższych elementów ma znaczenie dla stabilności konstrukcji. Przykładowo przy dużej rotacji towarów regały skręcane są bardziej narażone na rozchwianie niż regały spawane. Ponadto transport przy pomocy wózków widłowych naraża konstrukcje na mechaniczne uszkodzenia w wyniku uderzeń sprzętem.

Przeglądy bieżące a okresowe

Jeśli przegląd regałów magazynowych nie jest wyznaczony przepisami, przyjmuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie systemu potrójnej kontroli. Obejmuje on:

  • przeglądy codzienne, dokonywane bezpośrednio przez pracowników, którzy oceniają wizualnie wszelkie uszkodzenia, wgniecenia, obluzowanie półek i inne nieprawidłowości,
  • przeglądy tygodniowe wykonywane planowo przez kierownika działu z odpowiednią wiedzą, obejmujące sprawdzenie wszystkich elementów konstrukcji od mocowania do podłoża, po zabezpieczenia towaru,
  • przeglądy roczne (półroczne) uwzględniane w grafiku jako stały element stosowanych procedur BHP.

Pierwsze dwa to tzw. przeglądy bieżące, wykonywane na co dzień podczas rutynowych zadań. Ostatni przegląd ma charakter okresowy i jest umieszczany w planie pracy magazynu. Często też jest wykonywany przez firmy zewnętrzne, takie jak Rosserwis, które udostępniają specjalistów z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami.

Co obejmuje okresowy przegląd techniczny?

Okresowy przegląd regałów magazynowych (zobacz) przeprowadzany co 6-12 miesięcy obejmuje kompleksową ocenę instalacji regałowej, włącznie z kompletnością jej wyposażenia. Specjaliści wykonują też pomiary odkształceń elementów przy dużym obciążeniu i odchyleń słupów od pionu. Elementem przeglądu jest też sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu zabezpieczeń.

Wynajmując serwis regałów magazynowych do przeprowadzenia kontroli można również liczyć na uzupełnienie wiedzy pracowników w tym zakresie i poinstruowanie o prawidłowych formach raportowania błędów.

Naprawa odkrytych uszkodzeń

Serwis regałów magazynowych kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego, w którym są zamieszczane wskazówki co do dalszego postępowania. Zawierają one opisy stwierdzonych nieprawidłowości oraz sposób i czas ich usunięcia. Pracodawca może też przeprowadzić dodatkową kontrolę, aby sprawdzić, czy zalecenia zostały wdrożone.

Jeśli przegląd wykonuje firma Rosserwis, która jest też producentem, przy okazji kontroli może przeprowadzić też niezbędne naprawy.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki