Sesja Rady Miasta w Jaworzanie. Pełny zapis z transmisji internetowej UM Jaworzno.

REKLAMA

Pełna lista spraw którymi zajmowali się się Radni:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 4. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 5. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaworznie za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Bieruniu na obszarach powiatów bieruńsko-lędzińskiego, chrzanowskiego, mikołowskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego oraz m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Tychy za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Olkuszu na obszarach powiatów będzińskiego, chrzanowskiego, m. Dąbrowa Górnicza, m. Jaworzno, m. Sosnowiec, olkuskiego, zawierciańskiego za rok 2021.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2022 r.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Miasta Jaworzna.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie będący osobami fizycznymi prowadzący działalność na własny rachunek na terenie Miasta Jaworzna.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg powiatowych i ustaleniem ich przebiegu.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na utrzymanie gotowości bojowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Jaworzna.
 21. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 22. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Część 1.

Część 2.

Galeria zdjęć:

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki