Podatki w górę: Sesja Rady Miasta w Jaworznie 24.11.2022

Transmisja Sesji Rady Miasta w Jaworznie.

Gmina Jaworzno zamierza po raz kolejny podnieść podatki od nieruchomości. Radni zadecydują o podwyżkach.

REKLAMA

Proponowane podwyżki stawek znajdziecie w tabeli poniżej.

 

Stawki na 2021 Stawka na 2022 Podwyżka w ubiegłym roku Proponowana

stawka na 2023

Proponowana podwyżka na 2023
1. Od gruntów:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,99 zł 1,03 0,04 zł 1,16 0,13 zł
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  
i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,80 zł 5,17 zł 0,37 zł 5,79 0,62 zł
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,50 zł 0,54 zł 0,04 zł 0,61 0,07 zł
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 3,28 zł 3,40 zł 0,12 zł 3,81 0,41 zł
2. Od budynków lub ich części:  
– mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,81 zł 0,89 zł 0,08 zł 1,00 0,11 zł
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich  
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 24,84 zł 25,74 zł 0,90 zł 28,78 3,04 zł
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym  
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 11,62 z 12,04 zł 0,42 zł 13,47 1,43 zł
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności  
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,06 zł 5,25 zł 0,19 zł 5,87 0,62 zł
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,05 zł 8,68 zł 0,63 zł 9,71 zł 1,03 zł
W uzasadnieniu czytamy: 
Przedkładany projekt uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok zawiera ich dostosowanie do wysokości górnych stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (MP z 2022 r., Poz.731).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 z późn. zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.  Stawki określane przez radę gminy nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez Ministra ds. Finansów. Górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Należy zauważyć, że maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 %. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 11,8 %. W ubiegłym roku wskaźnik ten wzrósł 3,6 %. Natomiast stawki maksymalne są średnio wyższe o 12,15 % w porównaniu do roku poprzedniego.
Skorzystanie z mechanizmu wyrównawczego, indeksującego stawki podatku o poziom inflacji pozwoli na częściowe zrekompensowanie kosztów wzrastających obligatoryjnych wydatków gminy, na skutek obecnej sytuacji rynkowej, których dynamika wzrostu jest większa niż możliwa dynamika wzrostu po stronie dochodów. Mając na uwadze prognozy, należy zaplanować większe wydatki w porównaniu z rokiem bieżącym, we wszystkich obszarach związanych z realizacją zadań własnych. Konieczne jest zatem urealnienie dochodów jakie ustawowo gmina może pozyskać. Powyższy projekt uchwały pozwoli na większe, o ok 6,3 mln dochody z tego tytułu, w stosunku do roku 2022, co wg danych z bazy podatkowej na wrzesień 2022 oznacza, że do projektu budżetu może zostać wprowadzona kwota 120,8 mln zł.
Czytamy w projekcie uchwały.
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki