REKLAMA

Rozpoczyna się nabór do jaworznickich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok 2023/2024. Co rodzice powinni wiedzieć o rekrutacji?

REKLAMA

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą tylko dzieci zamieszkałe na terenie Jaworzna. Przyjmowane będą 3-, 4-, 5- i 6-latki. Rodzice mogą składać wnioski w trzech wybranych przez siebie przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych, w preferowanej przez siebie kolejności. W rekrutacji  biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego można składać zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej.

W pierwszym przypadku należy wypełnić wniosek na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno – formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

W przypadku braku dostępu do internetu i drukarki wniosek należy pobrać w przedszkolu pierwszego wyboru, wypełnić, podpisać i dostarczyć do tego samego przedszkola, gdzie pracownik wprowadzi wniosek do systemu rekrutacyjnego.

Wnioski można składać od 30 stycznia do 10 lutego, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Nabór prowadzony jest na wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z poźn. zm.), które znajdziecie poniżej, w tabeli nr 1.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017r., które znajdziecie w tabeli nr 2.

Harmonogram rekrutacji można znaleźć w tabeli numer 3 pod spodem. Informacje na temat rekrutacji można uzyskać w przedszkolach oraz szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, lub w Wydziale Edukacji pod numerem telefonu 32 61 81 754.

Tabela 1

Kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 100
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 100
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 100
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 100
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 100
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 100
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 100

Tabela 2

Kryteria określone w uchwale Nr XXVI/382/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 lutego 2017 r.

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punktów
1. Rodzeństwo  kandydata przyjęte jest do tego samego przedszkola  na rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata 9
2. Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata 7
3. Samotny rodzic (opiekun prawny) kandydata pracuje zawodowo uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata 9
4. Deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu:
1) 6-7 godzin dziennie
2) 8-10 godzin dziennie
Deklaracja rodziców (opiekunów prawnych) złożona we wniosku o przyjęcie do przedszkola 2
3
5. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata korzystali w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających dzień rozpoczęcia rekrutacji do przedszkola ze świadczeń pomocy społecznej Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata 6

Tabela 3

Dot. ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 23 stycznia 2023 r. –
29 stycznia 2023 r.
2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 30 stycznia 2023 r. – 10 lutego 2023 r. 8 maja 2023 r.
– 12 maja 2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 27 lutego 2023 r.,
godz. 12.00
16 maja 2023 r.,
godz. 12.00
4. Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane 27 lutego 2023 r. –
6 marca 2023 r.
16 maja 2023 r.
– 19 maja 2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 13 marca 2023 r.,
godz. 12.00
22 maja 2023 r.,
godz. 12.00
6. Procedura odwoławcza od 13 marca 2023 r. od 22 maja 2023 r.

źródło: UM Jaworzno

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki