REKLAMA

Alimenty na dziecko mogą przysługiwać zarówno wobec rodzica, jak również wobec dalszych członków rodziny. W poniższym artykule wyjaśnimy, wobec kogo mogą one zostać zasądzone oraz jakie czynniki wpływają na ich wysokość

Komu alimenty na dziecko przysługują?

REKLAMA

Prawo rodzinne wskazuje, iż obowiązek alimentacyjny nie wygasa z momentem uzyskania przez dziecko pełnoletności. Alimenty nalezą się bowiem także dziecku pełnoletniemu, które nie jest w stanie samo się utrzymać.

Kto może być zobowiązany do zapłaty alimentów?

Co do zasady obowiązek alimentacyjny na dziecko spoczywa na rodzicach, niemniej jednak zdarza się, iż sąd nakłada ten obowiązek także na dalszych członków rodziny. I tak zarówno dziadkowie, jak i inni dalsi członkowie rodziny, np. rodzeństwo mogą zostać zobowiązani do łożenia na utrzymanie dziecka.

Co bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów?

Przy ustalaniu wysokości alimentów brane są pod uwagę dwie okoliczności:

  1. potrzeby dziecka, które muszą być usprawiedliwione oraz

2. możliwości osoby zobowiązanej do alimentacji – zarówno majątkowe, jak i zarobkowe.

Kiedy alimenty na dziecko nie przysługują?

Prawo rodzinne przewiduje trzy sytuacje, kiedy alimenty na dziecko nie będą przysługiwać. Będzie tak, gdy:

  1. dziecko jest pełnoletnie, a jego utrzymywanie wiąże się dla rodziców z nadmiernym uszczerbkiem majątkowym;

2. dziecko posiada dochody, które w całości pokrywają jego potrzeby;

3. gdy pomimo pełnoletności dziecko nie podejmuje działań umożliwiających mu samodzielne utrzymanie.

Czym są osobiste starania?

Należy także wspomnieć, iż obowiązek alimentacyjny może także przybrać formę niepieniężną, za którą uznaje się osobiste starania opiekuna o utrzymanie i wychowanie podopiecznego.

Czy możemy uzyskać alimenty na dziecko na drodze pozasądowej?

Zapłata alimentów może oczywiście przybrać formę dobrowolnej zapłaty przez osobę zobowiązaną. Można także zawrzeć porozumienie, np. przed notariuszem bądź mediatorem, w którym zostanie określona wysokość alimentów. Ugodę w tym zakresie można zawrzeć także przed sądem, bądź w toku procesu o zapłatę bądź na skutek złożonego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Podsumowanie

Aby uzyskać alimenty na dziecko, nie zawsze trzeba wnosić pozwu do sądu. Alimenty takie mogą być bowiem uiszczane dobrowolnie, jak i na mocy porozumienia stron zawartego przed mediatorem bądź notariuszem. Gdy jednak takiego porozumienia nie zawrzemy, radca prawny z Warszawy może nam pomóc w zainicjowaniu sprawy sądowej o alimenty, również o te zaległe. Warto więc zadbać o dziecko i jego interesy i skorzystać z usług profesjonalisty.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki