Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ 

JAW.PL, TELEWIZJĘ DLACIEBIE.TV i gazetę „Co tydzień”.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursów jest Wydawnictwo GM sp. z o.o., ul. Św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Nagrody pozyskane są na podstawie współpracy Organizatora z różnymi firmami i instytucjami.

 3. Konkursy są przeprowadzone w Internecie, na stronie www.jaw.pl, na profilu Facebook-owym portalu jaw.pl oraz na łamach gazety „Co Tydzień”.

 4. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać na adres e-mail podany przez Organizatora.

 5. Regulamin reguluje warunki i zasady udziału w Konkursach, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursach.

 6. Udział w Konkursach jest dobrowolny i nieodpłatny.

 7. Prawo udziału w Konkursach przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).

 8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

 9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (ul. Św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno) oraz na stronie internetowej: www.jaw.pl.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi zapoznać się z treścią Regulaminu zamieszczonego na portalu jaw.pl.

 3. W przypadku konkursów fotograficznych – nadesłane zdjęcia muszą być autorskie, nie mogą łamać praw intelektualnych ani majątkowych drugich osób.

 4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

 5. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 6. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji i skarg dotyczących przebiegu Konkursu.

§ 3

NAGRODY

 1. Dokładny sposób wyłonienia Zwycięzcy podawany jest w momencie ogłoszenia Konkursu na portalu jaw.pl oraz na łamach gazety „Co Tydzień”. Nagrody mogą być przyznawane:

 • drogą losową;

 • poprzez wybór najlepszej odpowiedzi/pracy przez Komisję;

 • wyłonienie Uczestnika, który jako pierwszy prześlę poprawną odpowiedź;

 • uzyskanie jak największej ilości głosów;

 • lub inny sposób wskazany przez Organizatora.

 1. Zdobywca nagrody zostanie o tym fakcie powiadomiony drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem portalu jaw.pl lub gazety „Co Tydzień”.

 2. Odbiór nagrody odbywać się w siedzibie Wydawnictwa GM sp. z o.o. (ul. Św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno) lub w wyznaczonym miejscu podanym podczas ogłoszenia wyników.

 3. Zwycięzca Konkursu odbiera nagrodę za okazaniem dowodu osobistego.

 4. W przypadku odebrania nagrody przez inną osobę – musi on okazać dowód tożsamości Zwycięzcy.

 5. Nagrody nieodebrane przez Zwycięzcę, w terminie do 14 dni od publikacji wyników na łamach gazety „Co tydzień”, portalu www.jaw.pl oraz na profilu Facebook jaw.pl Jaworznicki Portal Społecznościowy, przechodzą na własność Organizatora.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursach jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email i telefonu kontaktowego.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883), a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej (email, sms) wysyłanymi przez Wydawnictwo GM sp. z o.o., ul. Św. Barbary 7, 43-600 Jaworzno, zwane dalej „Organizatorem”.

 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród, a także do celów promocyjno-reklamowych.

§ 5

WYKORZYSTANIE PRAC

 1. W przypadku Konkursu fotograficznego – Organizator uzyskuje prawo do publikacji nadesłanych zdjęć na portalu jaw.pl oraz w gazecie „Co Tydzień”, na zasadach licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie oraz na czas nieokreślony.

 2. Organizator uzyskuje prawo do publikowania zdjęć w materiałach promujących Konkursu oraz w artykułach pokonkursowych, na zasadach opisanych w ust.1.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na portalu jaw.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź odwołania Konkursu.