Jakie są rodzaje kredytów?

REKLAMA

Kredyt to dwustronna umowa, w której kredytodawcą jest bank, a kredytobiorcą jest osoba fizyczna albo przedsiębiorstwo, regulowana w Prawie bankowym, na mocy której do dyspozycji kredytobiorcy na ustalonych warunkach oddaje się pieniądze, które muszą zostać (wraz z odsetkami) oddane w określonym terminie.

Kredyty charakteryzują się tym, że pieniądze klient może wydatkować tylko na jasno określony cel.

Istnieje wiele rodzajów kredytów:

 • Kredyt obrotowy – jest przeznaczany na pokrycie kosztów bieżącej działalności danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może zachować płynność finansową. Takich kredytów udziela się najczęściej na rok. Spotkać się też można z kredytami na działalność eksploatacyjną, np. kredytami na zapasy sezonowe, które udziela się na dłuższy okres.
 • Kredyt inwestycyjny – jest przeznaczany na sfinansowanie inwestycji i przedsięwzięć, które realizuje przedsiębiorstwo. Wzięcie tego typu kredytu pozwala zmodernizować albo powiększyć wartość majątku trwałego, kupić wartości niematerialne i prawne, nabyć udziały w przedsiębiorstwach albo długoterminowe papiery wartościowe. Kredyty inwestycyjne są przyznawane tym firmom, które posiadają pozytywny wynik analizy ekonomiczno-finansowej danego przedsięwzięcia prowadzonej przez bank.
 • Kredyt dyskontowy – związany jest z obrotem wekslowym. Jako odbiorca tego kredytu występuje posiadacz weksla, który otrzymuje kredyt w zamian za sprzedaż weksla do banku. Co istotne, kredyt jest niższy niż wartość sprzedanego weksla – bank potrąca odsetki, prowizję i pozostałe koszty. Kredyt dyskontowy spłaca dłużnik wekslowy, a nie kredytobiorca, czyli posiadacz weksla
 • Kredyt lombardowy – udzielany jest jednostkom gospodarczym pod zastaw ruchomości, przede wszystkim towarów, papierów wartościowych czy metali szlachetnych. Na czas trwania umowy bank przejmuje zastawioną ruchomość. Jeżeli klient nie spłaci zobowiązania, bank może sprzedać zastaw.
 • Kredyt hipoteczny – udzielany jest na cele mieszkaniowe (budowa domu, zakupienie mieszkania, zakupienie działki mieszkaniowej). To rodzaj kredytu długoterminowego, którego spłatę zabezpieczono przez hipotekę. Gdy kredytobiorca nie spłaca swoich zobowiązań w terminie, bank może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, zachowując pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela danej nieruchomości.
 • Kredyt konsumencki – udzielany jest na kwotę do 255, 550 zł na cele prywatne (czyli takie, które nie dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej albo kariery zawodowej).

Ranking aktualnych pożyczek internetowych dostępny na stronie Internetowy Portfel. Sprawdź aktualną ofertę i wybierz produkty finansowe, które spełniają Twoje oczekiwania.

Zgodnie z prawem bankowym, kredytem konsumenckim są następujące zobowiązania:

 • umowa pożyczki,
 • umowa kredytu tak jak zawarto to w Prawie bankowym,
 • umowa o odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeśli konsument został zobligowany do poniesienia jakichkolwiek kosztów powiązanych z odroczeniem spełnienia świadczenia,
 • umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument musi zwrócić kredytodawcy spełnione świadczenie,
 • umowa o kredyt odnawialny.
- REKLAMA -

Zewnętrzne linki