Kwalifikacja wojskowa w roku 2024

0

Rozpoczyna się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Przed komisją staną głównie mężczyźni urodzeni w 2005 roku, ale również ci w wieku 20-24 lat, którzy jeszcze nie przeszli weryfikacji, oraz kobiety posiadające umiejętności przydatne w trakcie służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa w Jaworznie

Kwalifikacja w Jaworznie odbędzie się od 1 marca do 19 marca 2024 r.

Kwalifikacja odbędzie się w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy Ochotniczej Straży Pożarnej – Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 13:30.

Jak odbywa się kwalifikacja?

Jak odbywa się kwalifikacja? W trakcie weryfikacji kandydata komisja lekarska określa stan zdrowia i przydziela kategorię badanemu. Osoby niewyrażające chęci służenia w armii zawodowej, zostają automatycznie przeniesione do rezerwy.

Kto ma obowiązek stawienia się przed komisją?

1) mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Co grozi za niestawiennictwo przed komisją?

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie prezydenta miasta (nr tel: 32 618 17 21 lub 668 840 354 w godzinach pracy urzędu miejskiego lub drogą elektroniczną adres e-mail: wojsko@um.jaworzno.pl, skrzynki ePUAP /UMJAWORZNO/SkrytkaESP) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie.

Co jednak, jeżeli osoba wzywana się nie zgłosi? „W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” – możemy przeczytać w Dz.U.2022.2305 Ustawy o obronie ojczyzny.

„Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – czytamy w art. 144 Kodeksu karnego § 1.

Więcej informacji o tegorocznej kwalifikacji wojskowej można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskim w Jaworznie pod numerem telefonu: 32 618 17 21 lub 668 840 354, lub mailem wojsko@um.jaworzno.pl.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki