Poznać, pokochać, chronić. Dęby z ulicy Długiej

0

W tym roku realizujemy cykl programów przyrodniczych Poznać, pokochać, chronić. W kolejnym odcinku, prowadzący Piotr Grzegorzek zabrał nas na spacer ulicą Długą w Tychach. Przyrodnik opowiada miedzy innymi o dorodnych dębach, które tam rosną i pokazuje wyjątkowe formy jakie mogą przybrać. Bezsprzecznie dęby z tej okolicy zasługują na ochronę.

Cykl ma na celu prezentację walorów przyrodniczych województwa śląskiego.

Integralną częścią filmu jest Kalejdoskop, który przybliża informacje bieżące, poruszające zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej, ogólnopolskich programów, dla których
operatorem wdrażającym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Oto kilka najświeższych newsów:

Zakończyła się ważna procedura selekcyjna w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mająca na celu wyłonienie nowych liderów tej instytucji. W trakcie konkursu, po dokładnej analizie nadesłanych aplikacji, Rada Nadzorcza Funduszu wskazała ośmioro kandydatów, którzy wyróżnili się swoimi kompetencjami i wizją na przyszłość.

W wyniku tego procesu, Paulina Hennig-Kloska, pełniąca rolę ministra klimatu i środowiska, postanowiła powierzyć funkcję trzech wiceprezesów nowo wybranym kandydatom. Decyzja ta nie dotyczyła jednak stanowiska prezesa, dla którego przewidziano kolejny nabór, mający na celu znalezienie najbardziej odpowiedniego lidera.

Etap konkursowy skupiał się na dokładnej analizie dokumentów aplikacyjnych, ocenie merytorycznej oraz rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami. Spośród wszystkich zgłoszeń, wyłoniono dwóch kandydatów na stanowisko prezesa i sześciu na stanowiska wiceprezesów, których profil i kompetencje najbardziej przekonały Radę Nadzorczą do przedstawienia ich ministrowi klimatu i środowiska.

Wybrane osoby na wiceprezesów to Robert Gajda, Paweł Augustyn oraz Józef Matysiak, którzy wniosą do Funduszu swoje bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę. Robert Gajda to doświadczony menedżer z bogatym doświadczeniem w sektorze wodociągów i kanalizacji, Paweł Augustyn to specjalista kierujący innowacyjnym projektem z zakresu zielonego wodoru, a Józef Matysiak to osoba z głębokimi korzeniami w samorządzie i bankowości, wielokrotnie wyróżniany za swoje zasługi.

Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nowym kierownictwem będzie kontynuował swoją misję ochrony naturalnego dziedzictwa Polski.

Na mocy ustawy przyjętej 19 lipca 2019 roku, mającej na celu ograniczenie marnowania żywności, każdy sprzedawca produktów spożywczych ma obowiązek corocznego informowania o ilości zutylizowanej żywności. Te szczegółowe raporty należy przesyłać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z siedzibą w Katowicach, nie później niż do 31 marca każdego roku, odnosząc się do danych z poprzedniego roku kalendarzowego.

Dokładne wytyczne, jak ma wyglądać taki raport, zostały ustalone przez Ministra Klimatu i Środowiska, co odnotowano w odpowiednim rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Ponadto, ustawa nakłada na sprzedawców żywności obowiązek wniesienia opłaty za marnowanie żywności. Termin jej wpłaty upływa 30 kwietnia roku następującego po roku, za który opłata jest naliczana.

Szczegóły oraz wzór formularza dostępny jest na stronie funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił wznowienie naboru wniosków do Programu „Przydomowa oczyszczalnia”. Dzięki zwiększeniu budżetu, od dnia 2 kwietnia 2024 roku, mieszkańcy województwa śląskiego będą mieli ponownie szansę na uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

To nie lada okazja dla właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości, w tym domów mieszkalnych, którzy pragną przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Oferowany program umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego na realizację inwestycji, które nie tylko przyczyniają się do zwiększenia ekologicznych standardów życia, ale także promują zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 2 kwietnia 2024 roku, przy czym decydująca jest data wpływu wniosku do siedziby Funduszu. Wnioski można składać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Warto podkreślić, że program ten cieszył się dużym zainteresowaniem w poprzednim roku, kiedy to budżet przeznaczony na realizację zadań wynosił 4 miliony złotych. Niewykorzystane środki z danego roku automatycznie przechodzą na kolejny, co stanowi dodatkową zachętę do skorzystania z oferty.

 

Za treści przedstawione w programie dofinansowanym ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki