niedziela, 19 maja, 2024

MGSM w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy

Strona głównaDzielniceMGSM w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy

MGSM w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy

- Advertisement -

MGSM w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo – budowlanych

1. Remont schodów wejściowych do budynków.
2. Remont schodów terenowych.
3. Remont daszków nad balkonami.
4. Wentylacja (montaż nawiewników) na stropodachu.

Oferta powinna zawierać dokumenty zgodne z założeniami przetargowymi. Bezpłatne materiały do przetargu do odbioru w Sp-ni pok nr 7 w godzinach od 9-13 od poniedziałku do piątku.
Oferty w przetargu nieograniczonym winny być składane przez Wykonawców w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na ……” – oddzielnie dla każdego rodzaju robót oraz winny zawierać dokumenty ujęte w założeniach przetargowych.
Koperty powinny być zaklejone, w miejscach sklejania kopert opieczętowane przez Oferenta w 3 miejscach i na pieczęci podpisane przez Oferenta.
Wybór Wykonawców nastąpi na podstawie złożonych ofert.
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 10, w terminie do 25.04.2024 r do godz.13.00.
W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data doręczenia.
Oferty złożone po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Granitowa 4
43-600 Jaworzno

TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

26.04.2024r godz. 9.00

ZAMAWIAJĄCEMU PRZYSŁUGUJE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej oferty oraz unieważnienia
przetargu , bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia posiedzenia komisji przetargowej.

Osoba do kontaktu – Wiesława Chlipała tel. 660 460 336

UWAGA: W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Sporządzono: 04.04.2024r

- Advertisment -

Ministerstwo Infrastruktury o planach związanych a autostradą A4. Od 2027 roku przejazdy mają być darmowe

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, iż nie zamierza przedłużać umowy z obecnym zarządcą odcinka autostrady A4 Kraków - Katowice, Stalexportem. Po wygaśnięciu umowy koncesyjnej, autostrada przejdzie...

Motoserce biło na Rynku

XVI Edycja Motoserca odbyła się w sobotę 18 maja na jaworznickim Rynku. Motoserce to wydarzenie, które ugruntowało swoją pozycję w kalendarzu imprez w naszym mieście....

„Rolkuj po nadzieję”, czyli pasjonaci rolkowania w akcji

"Rolkuj po nadzieję", czyli akcja zorganizowana przez jaworznickie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta odbyła się w sobotę 18 maja na Sosinie. „Rolkuj po nadzieję”...