piątek, 12 kwietnia, 2024

OBWIESZCZENIE dot. Budowy Zakładu Produkcyjnego Samochodów Elektrycznych Izera w Jaworznie

Strona głównaBiznesOBWIESZCZENIE dot. Budowy Zakładu Produkcyjnego Samochodów Elektrycznych Izera w Jaworznie

OBWIESZCZENIE dot. Budowy Zakładu Produkcyjnego Samochodów Elektrycznych Izera w Jaworznie

- Advertisement -

OBWIESZCZENIE dot. Budowy Zakładu Produkcyjnego Samochodów Elektrycznych Izera w Jaworznie.

Na podstawie art. 33-36 i art. 38 w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023r. Poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 31.01.2024 r. (uzupełnionego w dniu 5.03.2024r.) Pana Jakuba Baczyńskiego, przedstawiciela Prochem S. A. z siedzibą w Warszawie, pełnomocnika ElektroMobility Poland S. A. z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa Zakładu Produkcyjnego Samochodów Elektrycznych Izera w Jaworznie” na działce o nr ewidencyjnym332/3 w obrębie 165 w Jaworznie,

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA podaje do publicznej wiadomości, że

przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26 stycznia 2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 5.03.2024r. Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest Prezydent Miasta Jaworzna. Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, a organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W okresie 30 dni tj. w dniach od 28.03.2024 r. do 26.04.2024 r. można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania, ustnie do protokołu lub pisemnie do Wydziału Urbanistyki i Architektury, Referat Budownictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Każdy może zapoznać się z wnioskiem, dokumentacją sprawy, raportem oraz innymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie (załączniki do wniosku, stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne w terminie składania uwag i wniosków). Dokumenty znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Referat Budownictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52, pokój nr 24 (parter) w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartek w godz. od 7:00 do 16:00 oraz w piątek w godz. od 7:00 do 14:00.

Z up. Prezydenta Miasta Jaworzna

Teobald Jałyński

NACZELNIK

Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

https://bip.jaworzno.pl/a,45452,obwieszczenie-dot-budowy-zakladu-produkcyjnego-samochodow-elektrycznych-izera-w-jaworznie.html

- Advertisment -

Czy nawierzchnia na ulicy Kalinowej na pewno jest naprawiona?

Na ulicy Kalinowej parę dni temu zapadła się nawierzchnia i powstała dość głęboka dziura. Mimo że została już zasypana, to jeden z mieszkańców zwraca...

Inicjatywy na ostatniej prostej kampanii wyborczej

Kampania wyborcza staje się coraz bardziej intensywna, do II tury wyborów o urząd prezydenta miasta pozostał trochę ponad tydzień. Dwóch kandydatów wychodzi z różnymi...

Problemy z cenami ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

Mieszkańcy lokali pod nadzorem Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” dostają rozliczenia z dużymi sumami niedopłaty za ogrzewanie. Jak w praktyce wygląda cała sprawa? Do lokatorów dotarły rozliczenia...