Prawie 1,8 miliona złotych zarobiło zaledwie sześć osób zarządzających jaworznickimi wodociągami, Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej oraz JTBS. Mowa o Józefie Natonku, Grzegorzu Waligórze, Rafale Łabaju (MPWiK) oraz Zbigniewie Nosalu, Zenonie Torba (PKM) oraz Januszu Łachu (JTBS). W kraju można chyba ze świecą szukać gminy, gdzie prezesi miejskich spółek otrzymują tak sowite wynagrodzenia.

REKLAMA

Rekordowym przychodem może pochwalić się Józef Natonek, który w oświadczeniu majątkowym za 2016 rok wpisał kwotę przychodu ponad 360 tysięcy złotych, co jak łatwo wyliczyć daje kwotę około 30 tysięcy złotych na miesiąc. Podczas gdy średnia krajowa wynosi ok. 4500 zł, taka kwota może robić wrażenie. Niewiele „gorszy” był prezes PKM Zbigniew Nosal, który zarobił 306 tysięcy złotych. Progu 300 tysięcy złotych nie przekroczył natomiast Janusz Łach, choć był bardzo blisko – zarobił nieco ponad 299 tysięcy złotych.

W tej stawce „blado” wypadają Tomasz Jewuła i Paweł Bednarek. Ten pierwszy zarobił ponad 158 tysięcy złotych, a drugi ponad 129 tysięcy. Jednak ich zarobki od jakiegoś czasu są nieco inne, bowiem obydwaj zostali pełnomocnikami prezydenta. Z informacji do jakich dotarł radny Marcin Kozik wynika, że z tego tytułu Urząd Miejski ponosi miesięczne koszty zatrudnienia (łącznie z kosztami pracodawcy) ponad 7,3 tys. zł. Tomasz Jewuła pełni funkcję pełnomocnika ds. mienia, z kolei Paweł Bednarek pełnomocnika ds. rozwoju i polityki planistycznej (zakres obowiązków Tomasza Jewuły znajdą Państwo na końcu artykułu).

Przykładów jest znacznie więcej. I tak na przykład dyrektor izby wytrzeźwień Aleksander Tura w ubiegłym roku zarobił ponad 142 tysiące złotych. Sebastian Kuś ponad 140 tysięcy złotych. To jednak nic w porównaniu do zarobków prezesów miejskich spółek. Rafał Łabaj z MPWiK zarobił ponad 310 tysięcy złotych, Grzegorz Waligóra (również MPWiK) ponad 258 tysięcy złotych, a Zenon Torba z PKM ponad 255 tysięcy złotych.

To tylko zarys zarobków ludzi prezydenta Silberta. Szczegółową listę oświadczeń majątkowych opublikujemy w następnym wydaniu gazety „Co tydzień”.

Zakres obowiązków Tomasza Jewuły jako pełnomocnika ds. mienia:

Zgodnie z §13 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie (tekst jednolity, zał. nr 2 do Zarządzenia nr OR.120.63.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 1 czerwca 2017 roku) Prezydent Miasta nadzoruje działalność Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Wydziału Skarbu za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Mienia.
Głównym zadaniem Pełnomocnika ds. Mienia jest koordynowanie i monitorowanie działań prowadzonych w ramach zarządzania majątkiem Gminy i Skarbu Państwa oraz przedsięwzięć związanych z obrotem nieruchomościami, a w szczególności m.in.:
nadzór i odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków z zakresu gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakresie działalności Wydziału Skarbu i Wydziału Obrotu Nieruchomościami,
składanie samodzielnie oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Jaworzna w zakresie gospodarowania nieruchomościami Gminy, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
składanie w imieniu Gminy Miasta Jaworzna oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem (jeżeli czynność powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta),
składania w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej, oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem (jeżeli czynność powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta),
wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i zawiadomień w indywidualnych sprawach z zakresu działania Wydziału Skarbu i Wydziału Obrotu Nieruchomościami a także podpisywanie innej korespondencji nie zastrzeżonej do wyłącznej właściwości Prezydenta Miasta oraz podpisywanie wniosków kierowanych do Sądu,
składanie w imieniu Gminy Miasta Jaworzna oraz Skarbu Państwa oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
składanie samodzielnie oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
prowadzenie w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości, w tym, m.in. dokonywanie rozliczeń kosztów oraz opłat adiacenckich,
wykonywanie zadań należących do kompetencji Starosty lub Prezydenta Miasta, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach nieruchomości gminnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miejskiej oraz w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców w zakresie działalności Wydziału Skarbu oraz Wydziału Obrotu Nieruchomościami.
Jako Doradca – Pełnomocnik ds. Mienia zostałem powołany w skład Kolegium Konsultacyjnego Prezydenta Miasta Jaworzna.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ