Kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się jutro 29 września 2022 roku w siedzibie
własnej przy ul. Grunwaldzkiej 33.

Radni Rady Miejskiej w Jaworznie:

 • Bochenek Maciej
 • Chmielewska Renata
 • Ciołczyk Janusz
 • Czarny Marzena
 • Domagalski Dawid
 • Głąbik Ewa
 • Guja Dorota
 • Kondoszek Teresa
 • Kowalski Mariusz
 • Lichota Anna
 • Palka Bernadeta
 • Papuga Janusz
 • Pieczara Mirosław
 • Piętak Grzegorz
 • Pycia Sebastian
 • Sędor Tomasz
 • Sikora Barbara
 • Smoliło-Żabińska Jolanta
 • Stanek Maciej
 • Więckowski Wiesław
 • Ziętek Barbara
 • Zuber Ewa

Porządek obrad:

REKLAMA

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za I półrocze 2022 roku.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036, w tym o przebiegu
realizacji przyjętych przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
6. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Sosnowcu na kadencję 2020-2023.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna.
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Jaworzna na lata 2022-2036.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami
zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz dziennymi opiekunami, działającymi na terenie miasta Jaworzna.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest
organem prowadzącym.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Jaworzna do roku 2030”.
13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
14. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki