Sesja jaworznickiej Rady Miejskiej 30 listopada 2023 – porządek obrad

0
Prezydent Paweł Silbert

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie odbędzie się 30 listopada. Poniżej znajdziecie porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIV/495/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Jaworznie.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie dokonania nowego podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2023 r.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą „Pomoc Miasta w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 35, na rzecz Piłkarskiego Stowarzyszenia SALOS na okres ośmiu lat w celu prowadzenia działalności statutowej.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany lokalizacji Filii Bory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Jaworzna do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 18. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki