REKLAMA

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaworzno, ul. Granitowa 4 zgodnie    z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, usług i dostaw na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Jaworznie” ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie 3  wiat śmietnikowych na terenach będących w zasobach w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

  1. Rozebranie starego muru, wywóz gruzu, przygotowanie podłoża pod kostkę brukową, położenie kostki brukowej na działce nr 28/249  o powierzchni  około 16m długości i 5,80 szerokości i wykonanie na tej powierzchni wiaty śmietnikowej dla 19 pojemników na odpady ( pojemność pojemnika  1100 l, wys.1354mm, szer.1257 mm).
  2. Rozebranie starego muru, wywóz gruzu, przygotowanie podłoża pod kostkę brukową, położenie kostki brukowej na działce nr 28/23 o powierzchni około 12m długości i 9m szerokości i wykonanie na tej powierzchni wiaty śmietnikowej dla 16 pojemników na odpady ( pojemność pojemnika  1100 l, wys.1354mm, szer.1257 mm).
  3. Wykonać wiatę śmietnikową o powierzchni 17m długości 3 m szerokości na działce nr 266/33 z wykorzystaniem elementów  obecnej konstrukcji wiaty śmietnikowej dla 15 pojemników  ( pojemność pojemnika  1100 l, wys.1354mm, szer.1257 mm). Przygotowanie dla części terenu powierzchni pod  kostkę brukową,  położenie kostki brukowej na powierzchni około 6m². 
  4. Wykonać przy każdej wiacie śmietnikowej  miejsce na składowanie gabarytów (ogrodzenie terenu siatką stalowa).
  • Konstrukcja wiaty śmietnikowej powinna być wykonana z stali, dolne poszycie stanowić mają panele wykonane z blachy, górne poszycie ma stanowić siatka stalowa.
  • Dach wiaty śmietnikowej może być jedno lub dwuspadowy z blachy trapezowej T18  z profili stalowych.
  • Wiata powinna być wyposażona w drzwi wejściowe o wymiarach zapewniających wyciągnięcie pojemników  1100 l, zamek do wiaty wykonawcy dostarczy inwestor przed rozpoczęciem prac. 
  • Oferent  dokonuje wizji lokalnej pomiarów przedmiotowej inwestycji we własnym zakresie . 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone na konto Spółdzielni
PKO BP SA  28 1020 2528  0000 0002 0019 5883 wadium i złożenia oferty.
Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w dopiskiem „przetarg na wykonanie 3  wiat śmietnikowych ” do dnia 3.11.2021   do godziny 14-tej w Spółdzielni, pokój nr 10.
Wadium wynosi
2.600,00 złotych. 

Miejsce przeprowadzenia przetargu:

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

  1. Granitowa 4

43-600 Jaworzno

pokój nr 8.

Termin przeprowadzenia przetargu: 4 listopad 2021 od godziny 11:00 .

Termin realizacji inwestycji: 10 grudnia  2021r. 

Do oferty należy dołączyć aktualne: NIP, REGON, KRS lub CEIDG, referencje, polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzenie wniesienia wadium, kosztorys szczegółowy wraz z przedmiarem robót. 

Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie złożonych ofert.

O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Osoba do kontaktu: Kinga Nowak, tel. kom.: 609630587, Patrycja Zbylut tel. kom.:660460337

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki