MGSM w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo – budowlanych

REKLAMA

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków wielorodzinnych:

 • ul. Granitowej 2,9,10,
 • ul Bogusławskiego 27,

2. Wymiana skrzynek gazowych:

 • ul. Granitowej 2,9,10,
 • ul Bogusławskiego 27,

3. malowanie klatek schodowych:

 • ul. Granitowa 1 a,b

4. remont dachów:

 • ul. Granitowa 9
 • ul. Bursztynowa 4
 • ul. Diamentowa 1 segment A

Oferty należy składać na własnym druku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „przetarg na……” -oddzielnie dla każdego rodzaju robót w terminie do 20.05.2022r. do godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni – pok. nr 10

Oferty można składać osobiście lub listownie, w przypadku wysłania poczta decyduje data stempla pocztowego.

 • Koperty powinny być zaklejone, w miejscach sklejania kopert opieczętowane przez oferenta w 3 miejscach i na pieczęci podpisane przez oferenta.
 • Wybór wykonawców nastąpi na podstawie złożonych ofert .
 • Posiedzenie komisji przetargowej odbędzie się w dniu 24.05.2022 o godzinie 15;15
 • O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od dnia posiedzenia komisji przetargowej.

Informacje:751-16-78; 751-01-86 wew . 23 lub 29. Bezpłatne materiały do przetargu do odbioru w Sp-ni pok 1 lub 7 w godzinach od 9- 13 tej od poniedziałku do piątku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul.Granitowa 4
43-600 Jaworzno
tel/fax 032 751 16 78; 032 751 01 86
NIP 632-000-02-00

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki