MGSM w Jaworznie ul. Granitowa 4 ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie niżej wymienionych robót remontowo – budowlanychwykonanie remontu schodów wejściowych do budynku przy ul. Granitowej 10B.

  1. W zakres remontu wchodzi:
REKLAMA

– demontaż istniejących prefabrykowanych stopni na płycie biegowej,

– demontaż istniejących zjazdów wraz z balustradą,

– rozbiórka istniejącej płyty biegowej schodów,

-wykonanie nowej płyty biegowej schodów wraz z fundamentem i połączeniem z istniejącym spocznikiem klatki schodowej (beton C16/20 z dodatkiem wodoodpornym W8),

-przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych-izolacja

– montaż prefabrykowanych stopni na nowej płycie biegowej z fakturą antypoślizgową,

– oczyszczenie z rdzy zjazdów oraz balustrad, konserwacja minią, montaż istniejących        pochylni  oraz zjazdów w odpowiednich rozstawach,

– pomalowanie bocznych ścian biegów schodowych farbą zewnętrzną do betonu,

-na czas wykonywania biegu schodów wykonać schody tymczasowe do obsługi komunikacyjnej mieszań,

– zachowanie jednakowych stopni według obowiązujących przepisów,

– uzupełnienie ubytków spocznika zaprawą betonową w miejscu połączenia płyty biegowej ze spocznikiem (beton C16/20 z dodatkiem wodoodpornym W8),

Oferta powinna zawierać poniższe dokumenty:

  1. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności wymienionych w ogłoszeniu.
  2. Oświadczenie o nietoczącym się postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Referencje potwierdzające rzetelność wykonywania usług.

Oferty w przetargu nieograniczonym winny być składane przez Wykonawców w zamkniętych kopertach z dopiskiem „remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Granitowej 10B” oraz winny zawierać dokumenty ujęte w powyższej specyfikacji.

Koperty powinny być zaklejone, w miejscach sklejania kopert opieczętowane przez Oferenta  w 3 miejscach i na pieczęci podpisane przez Oferenta.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 10, w terminie do 31.08.2022r  godz.14.00.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data doręczenia. Oferty złożone po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

MIEJSCE  PRZEPROWADZENIA  PRZETARGU:

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, Granitowa 4, 43-600 Jaworzno

TERMIN  PRZEPROWADZENIA  PRZETARGU:

13.09.2022r

ZAMAWIAJĄCEMU  PRZYSŁUGUJE:

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo nie wybrania żadnej oferty oraz unieważnienia przetargu , bez podania przyczyn.

O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Osoba do kontaktu – Wiesława Chlipała  tel. 660 460 336

UWAGA: W PROCEDURZE  PRZETARGOWEJ  NIE  MAJĄ  ZASTOSOWANIA PRZEPISY  USTAWY  O  ZAMÓWIENIACH  PUBLICZNYCH.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki