REKLAMA

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Jaworznie odbędzie się 22 grudnia. Poniżej znajdziecie porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2023 rok.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2023 rok.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2036.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2023-2038.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok miasta Jaworzna.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworzno, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Jaworznie.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Jana Brzechwy w Jaworznie.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Jaworznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Janusza Korczaka w Jaworznie.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Jaworzna.
 23. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 24. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.
- REKLAMA -


Zewnętrzne linki