Miasto Jaworzno po raz kolejny pokazuje jak dobrze jest przygotowane i zdeterminowane do tworzenia warunków do budowy fabryki Izery. Przednicy nie próżnują i o ile musieli czekać na decyzje Ministra Środowiska i Klimatu to po pozytywnych rozstrzygnięciach robią kolejny krok.

Od 20 kwietnia będzie wyłożony do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ” w Jaworznie.

REKLAMA

Na tym etapie od dnia 20 kwietnia do 19 maja 2021 będzie można zapoznać się z zapisami projektu. Dyskusja publiczna na ten temat odbędzie się 6 maja 2021, na platformie Zoom.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2021 r.

Poniżej ogłoszenie:

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ” w Jaworznie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały nr X/142/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 sierpnia 2019 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ” w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym poniżej, w dniach od 20 kwietnia do 19 maja 2021 r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52a z zachowaniem obowiązujących aktualnie wymogów sanitarnych po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr tel. 0326181621.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Ze względu na zagrożenie COVID-19 zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 6 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM. Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. do 5 maja 2021 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2021 r. do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

– na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.

– lub w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne, budownictwo, zabytki. Równocześnie informuję, że szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne / Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu: tel. 032 6181621 lub 032 6181641 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert

http://bip.jaworzno.pl/a,39003,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzenn.html

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki