Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaworznie, ul. Granitowa 4 zgodnie z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, usług i dostaw na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie” ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie 3 szt. zadaszonych wiat śmietnikowych na terenach będących w zasobach Spółdzielni zgodnie z poniższym zestawieniem oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Jedna wiata wymaga dodatkowo także przygotowania podłoża.

REKLAMA

Ilość wiat śmietnikowych zadaszonych: 3 szt.

Lokalizacje:

  1. Jaworzno, ulica Tęczowa (1 szt.) na istniejącym podłożu,
  2. Jaworzno, ulica Granitowa (1 szt.) na istniejącym podłożu,
  3. Jaworzno, ulica Piekarska (1 szt.) wraz z przygotowaniem podłoża.

Podłoże: beton lub kostka brukowa. Układ wiat podłużny. Kolor nawiązujący do otoczenia.

Wszystkie trzy wiaty zadaszone będą przeznaczone na określoną ilość pojemników na odpady o pojemności 1.100 litrów każdy.

  1. Wiata przy ulicy Tęczowej: 16 pojemników + gabaryty.
  2. Wiata przy ulicy Granitowej: 16 pojemników + gabaryty
  3. Wiata przy ulicy Piekarskiej: 16 pojemników + gabaryty, oraz podłoże.

Mocowanie wiaty do podłoża powinno się odbyć poprzez zastosowanie systemowych, stalowych podstaw słupów nośnych wiaty, przytwierdzonych dyblami stalowymi do podłoża (np. kotwa chemiczna).

Konstrukcja ścian wiaty śmietnikowej (słupy nośne) powinna być wykonana z profili stalowych, ocynkowanych.

Dolne panele ściany osłonowej (do wysokości 1,5 m) powinny być wykonane z blachy trapezowej (min. 0,7 mm), stalowej, powlekanej, lub elementów betonowych

Górne panele ściany osłonowej powinny być ażurowe, (drobna siatka stalowa, ocynkowana), zapewniające wentylację wnętrza wiaty śmietnikowej.

Wysokość ścian osłonowych ok. 2,15m

Konstrukcja dachu dwuspadowa, wykonana z elementów stalowych, ocynkowanych. Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania elementów lakierowanych proszkowo.

Wzniesienie dachu ok. 0,5m (całkowita wysokość ok. 2,65m)

Pokrycie dachu blachą trapezową, stalową powlekaną plus obróbki blacharskie.

Rynny, rury spustowe lub rzygacze z blachy stalowej powlekanej.

Wiaty powinny być wyposażone w drzwi wejściowe o wymiarach zapewniających bezproblemową obsługę przez firmę odbierającą odpady.

Drzwi wejściowe powinny być zamykane, wyposażone w zamek wpuszczany (z możliwością wymiany wkładki na taką samą w przypadku jej zniszczenia).

Wykonawca powinien dostarczyć dla każdej wiaty komplet 30 kluczy.

Inwestor dopuszcza wykorzystanie w przedmiotowej inwestycji elementów zdemontowanych dotychczasowych konstrukcji wiat istniejących we wskazanych miejscach. Pozostałe, niewykorzystane elementy i materiały wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Oferent powinien dołączyć do oferty obrazowy prospekt projektu oferowanej wiaty śmietnikowej wykonany na podstawie aktualnych pomiarów własnych.

Oferent może w każdym czasie dokonać wizji lokalnej i własnych pomiarów przedmiotowej inwestycji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacone na konto Spółdzielni PKO BP SA 28 1020 2528 0000 0002 0019 5883 wadium i złożenia oferty. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w dopiskiem „Przetarg na wiaty.do dnia 14. maja 2021 roku do godziny 14-tej w Spółdzielni, pokój nr 10.

Przetarg odbędzie się w dniu 18. maja 2021 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

Wadium wynosi:

Ad. 1.

Wiata przy ulicy Tęczowej

1.400,00 złotych

Ad. 2.

Wiata przy ulicy Granitowej

1.500,00 złotych

Ad. 3.

Wiata przy ulicy Piekarskiej + podłoże

1.950,00 złotych

Dopuszcza się złożenie oferty tylko na jedno z powyższych zadań.

Do oferty należy dołączyć aktualne: NIP, REGON, KRS lub CEIDG, referencje, informacje o wykonanych wcześniej realizacjach (ze zdjęciami).

Wybór wykonawcy nastąpi na podstawie złożonych ofert.

Termin realizacji inwestycji: 31. lipca 2021 r.

O wynikach przetargu wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Osoba do kontaktu: Prezes Zarządu – Piotr Raćkowicz, tel. kom.: 660 460 335.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki